StartDokumentyPSOPSO JĘZYK POLSKI KL.IV-VI

PSO JĘZYK POLSKI KL.IV-VI

 

,,Prawdziwym celem kontroli jest doskonalenie,

nie wychwytywanie usterek”

W. E. Deming

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

OPRACOWANIE:

 

MAŁGORZATA LISIECKA

RENATA RACZYŃSKA

KATARZYNA NOGALA

ANNA KWIATKOWSKA

 

Rok szkolny 2011/2012

 

 

ZASADY OGÓLNE PSO

DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTWĘ PRAWNĄ PSO :

 • Rozporządzenie MEN i S w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

 • Podstawa programowa,

 • Program nauczania języka polskiego w klasach IV- VI szkoły podstawowej autorstwa Elżbiety Klawe, Hanny Marszałek, Danuty Chwastek, Agnieszki Ciesielskiej - numer dopuszczenia DKOS – 5002- 68/04

 

CELE PSO:

 • obserwowanie i wspieranie rozwoju ucznia,

 • uzyskanie informacji o wynikach kształcenia,

 • diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia,

 • sprawdzanie wiadomości i umiejętności,

 • rozbudzanie motywacji uczenia się,

 • rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji,

 • wdrażanie do samooceny,

 • przygotowanie do „zdrowej rywalizacji”,

 • uczenie systematyczności i organizacji uczenia się.

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

 1. Wypowiedzi ustne:

 • kilkuzdaniowa wypowiedz,

 • dialog,

 • opowiadanie,

 • recytacja,

 • prezentacja,

 • głos w dyskusji,

 • czytanie tekstów.

 1. Wypowiedzi pisemne:

 1. Prace kontrolne

 • odpowiedź na pytania

 • rozwiązanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń dotyczących tekstów literackich oraz nauki o języku,

 1. Prace pisemne

 • redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienie, przepis, instrukcja, reklama, zaproszenie, ogłoszenie, telegram,

 • redagowanie form wypowiedzi: opowiadanie, opis, kartka z pamiętnika, sprawozdanie, charakterystyka, list prywatny i oficjalny, kartka pocztowa, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,

 • dyktando.

 1. Zadania praktyczne :

 • niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, mapa, plakat, słuchowisko, film.

 

 

SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

Zgodnie z zapisem w WSO

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

 

TESTY LITERACKO- JĘZYKOWE, TESTY SPRAWDZAJĄCE UMIEJETNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM, SPRAWDZIANY Z WIEDZY O JĘZYKU

Powyżej 100% oraz zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy- celujący

91 -100% - bardzo dobry

75 - 90% - dobry

50 - 74% - dostateczny

35 – 49% - dopuszczający

0 - 34 % - niedostateczny

 

 

OCENA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH

Praca oceniana jest na podstawie ogólnych kryteriów. Błędy ortograficzne nie obniżają oceny.

PRACE PISEMNE

Kryteria:

 • zgodność treści wypracowania z tematem,

 • poprawność materiału rzeczowego ,

 • stopień wyczerpania materiału,

 • umiejętność podsumowania, wnioskowania, uogólniania,

 • kompozycja wypracowania (proporcjonalność, spójność, logiczność wywodu, cechy typowe dla danej formy).

Język i styl:

 • poprawne pod względem znaczeniowym zastosowanie słownictwa,

 • poprawna odmiana wyrazów, łączenie wyrazów w zdania i zdań pojedynczych w zdania złożone,

 • różnorodność struktur składniowych,

 • trafny dobór środków językowych (m.in. unikanie wulgaryzmów, nieuzasadnionych kolokwializmów, powtórzeń wyrazowych, zbytniej skrótowości czy też rozwlekłości wypowiedzi, pustosłowia, mieszania stylów),

 • dostosowanie stylu do sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi.

Prace pisemne są opatrzone komentarzem słownym, który zawiera następujące elementy:

 • mocne i słabe strony pracy,

 • wskazówki do dalszej pracy

OCENA CELUJĄCA

 • oryginalne, twórcze ujęcie tematu,

 • pomysłowy, niestereotypowy, funkcjonalny układ treści,

 • zachowanie proporcji między częściami pracy,

 • akapity,

 • bardzo bogate słownictwo,

 • zgodna z normą fleksja i frazeologia,

 • styl dopasowany do sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi,

 

OCENA BARDZO DOBRA

 • zgodność z tematem,

 • bogaty materiał rzeczowy,

 • prawidłowa, logiczna kompozycja, w miarę oryginalna,

 • samodzielność wnioskowania, uogólniania, oceny i sądów,

 • proporcjonalność między częściami pracy,

 • akapity,

 • styl bezbłędny, dopasowany do sytuacji komunikacyjnej,

 • bogate, poprawne pod względem znaczeniowym słownictwo i frazeologia,

 • zgodna z normą fleksja i frazeologia.

 

OCENA DOBRA

 • właściwe zrozumienie i ujęcie tematu,

 • dopuszczalne drobne odstępstwa od tematu i nieścisłości merytoryczne,

 • w miarę poprawna kompozycja – dopuszczalne niewielkie usterki, np. brak właściwych proporcji między częściami pracy,

 • styl poprawny, jednorodny,

 • zachowane akapity,

 • dopuszczalne drobne błędy frazeologiczne, fleksyjne, nieliczne składniowe

 

OCENA DOSTATECZNA

 • poprawne opracowanie tematu, ale niepełne i odtwórcze,

 • dopuszczalny jeden poważny błąd merytoryczny,

 • iczne błędy w zakresie spójności wypowiedzi, logicznego jej uporządkowania, ale tekst zrozumiały, myśl przewodnia czytelna,

 • ubogie słownictwo, błędy fleksyjne i frazeologiczne,

 • brak dbałości o przejrzystą, proporcjonalną kompozycję.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • wyraźnie odtwórczy charakter pracy,

 • minimalny zakres i poprawność przywołanego materiału rzeczowego,

 • poważne błędy w układzie treści (brak wstępu, proporcji itp.),

 • brak myśli przewodniej,

 • ubogie słownictwo, nieznajomość znaczeń pewnych wyrazów,

 • liczne błędy fleksyjne i frazeologiczne,

 • liczne powtarzające się błędy w zakresie budowy zdań, wytyczania ich granic,

 • brak akapitów,

 • nieprawidłowy dobór środków językowych /wulgaryzmy, kolokwializmy,

pustosłowie, mieszanie stylów.

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • praca w ponad 50% nie na temat,

 • brak zrozumienia tematu,

 • bardzo ubogie słownictwo,

 • kompozycja niewłaściwa, chaotyczna,

 • liczne, powtarzające się, rażące błędy fleksyjne i frazeologiczne

 

 

OCENA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH

Prace mogą być napisane odręcznie lub komputerowo. W przypadku prac napisanych odręcznie estetyka pracy jest istotna, ale nie najważniejsza. Na wysokość oceny nie ma wpływu liczba popełnionych błędów ortograficznych. Poprawność ortograficzną oceniamy opisowo, podając liczbę popełnionych błędów. Sprawdzając pracę, nauczyciel w każdej linijce na marginesie zaznacza fakt wystąpienia błędów ortograficznych (tyle kropek ile błędów w linijce). Czas pisania prac klasowych jest wydłużony o 20 minut – uczniowie dyslektyczni po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem mogą przyjść już na przerwie, nie przepisują tematu.

 

Poprawa pracy przez ucznia:

Zadaniem ucznia jest ich odszukanie, poprawienie za pomocą słownika ortograficznego i wyjaśnienie zasad pisowni. Poprawa musi być wykonana pismem ręcznym. W poprawie należy zwrócić uwagę na czytelność pisma, estetykę pracy oraz zastosowanie wyjaśnianych zasad.

 

DYKTANDA

0 – 1 bł. - bardzo dobry

2 - 3 bł. . - dobry

4 – 5 bł. - dostateczny

6 – 7 bł. - dopuszczający

8 bł. - niedostateczny

 

OCENA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH

Do sprawdzenia umiejętności z zakresu ortografii i interpunkcji służą teksty przygotowane specjalnie dla uczniów dyslektycznych. Są to:

 • Listy wyrazów zawierające trudności ortograficzne, będące przedmiotem dyktanda. Dyslektyk musi wyjaśnić regułę ortograficzną słów wybranych z tekstu pisanego przez kolegów. Wybrane słowa nauczyciel wcześniej wypisuje na kartce.

 • Pisanie z pamięci krótkiego tekstu (zwykle 8 zdań) wyuczonego na pamięć w ramach pracy samokształceniowej

 • Uzupełnianie luk w tekście dyktanda .

 • Systematyczne prowadzenie zeszytu ćwiczeń i okazywanie od ( raz w tygodniu) nauczycielowi praca dodatkowa

 

 

 

RECYTACJA

 • opanowanie tekstu na pamięć ,

 • intonacja, dykcja, akcent ,

 • interpretacja tekstu wzbogacona elementami dramy, podkładem muzycznym, rekwizytem,

 • właściwy dobór środków artystycznego wyrazu .

Ocena recytacji utworu poetyckiego lub fragmentu prozy

OCENĘ CELUJĄCĄ

Uczeń

 • przedstawia oryginalną, niepowtarzalną interpretację utworu,

 • zmienia tempo mówienia, moduluje głos, wprowadza elementy dramy,

 • wygłasza tekst bez żadnych pomyłek.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ

Uczeń:

 • wygłasza tekst prawie bezbłędnie (dopuszczalne 2 pomyłki),

 • zwraca uwagę na znaki przestankowe, tempo mówienia, modulację głosu,

 • recytując pozostawia miłe wrażenie artystyczne.

 

OCENE DOBRĄ

Uczeń:

 • wygłasza z pamięci utwór (dopuszczalne 4 pomyłki, które sam naprawia),

 • stara się interpretować utwór,

 • zwraca uwagę na znaki przestankowe.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ

Uczeń:

 • mechanicznie odtwarza utwór,

 • nie próbuje go interpretować,

 • popełnia pomyłki, które poprawia nauczyciel.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ

Uczeń:

 • wypowiada tekst bez próby interpretacji,

 • ma kłopoty z odtwarzaniem utworu z pamięci.

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ

Uczeń:

 • nie podjął nawet próby nauczenia się tekstu na pamięć.

 

OCENA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH

 

Uczeń dyslektyczny otrzymuje do pamięciowego opanowania fragment krótszy niż jego koledzy z klasy (zwykle 20 wersów). Decyduje też o tym, czy prezentuje interpretację na forum

klasy.

 

 

CZYTANIE

właściwe tempo i technika czytania

przestrzeganie znaków interpunkcyjnych , akcentowanie, wyraźna wymowa ,

 • intonacja , modulacja głosu

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń

czyta głośno i wyraźnie nowy tekst z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa,

 • świadomie interpretuje tekst głosowo( różnicuje barwę i siłę głosu, tempo, stosuje pauzy emocjonalne),

 • czyta z podziałem na role bardziej skomplikowane teksty.

OCENA DOBRA

Uczeń:

 • czyta płynnie nowy tekst z nielicznymi pomyłkami( 2- 3 ) , stosuje odpowiednią artykulację, uwzględnia znaki przestankowe.

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 • po krótkim przygotowaniu czyta tekst na głos w sposób ułatwiający jego zrozumienie,

 • czyta tekst z podziałem na role bez uprzedniego przygotowania

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 • czyta wolno, ale na tyle poprawnie, by zrozumieć tekst,

 • ma problem z przestrzeganiem struktury składniowej tekstu.


OCENA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH

 

W zależności od indywidualnych możliwości dziecka oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu uczeń odczytuje nowy tekst lub wyuczony fragment przy klasie lub w czasie konsultacji( ewentualnie na przerwie- ustalenie z nauczyciela.

WYPOWIEDZI USTNE:

 • zgodność wypowiedzi z tematem,

 • umiejętność porównywania wnioskowania, oceniania, zestawiania informacji z różnych źródeł.

OCENA CELUJĄCA:

Uczeń

 • przekonuje koleżanki i kolegów do wygłaszanych racji, podane argumenty popiera odpowiednimi przykładami,

 • wprowadza cytaty do swojej wypowiedzi,

 • komentuje wyniki dyskusji, ocenia racje dyskutantów,

 • wypowiada się głośno i wyraźnie z zastosowaniem zasad kultury żywego słowa,

 • analizuje i ocenia wypowiedzi innych( treść, poprawność językową, intonacyjną, artykulacyjną ),

 • stosuje bogate słownictwo.

 

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń :

 • podaje odpowiednio dobrane argumenty popierające prezentowane stanowisko,

 • podsumowuje wyniki dyskusji,

 • analizuje i ocenia wypowiedzi innych( treść, poprawność językową, intonacyjną, artykulacyjną ),

 • opowiada szczegółowo i poprawnie treść przeczytanego tekstu,

 • wypowiada się głośno i wyraźnie z zastosowaniem zasad kultury żywego słowa,

 • jego wypowiedz jest poprawna pod względem językowym.

 

OCENA DOBRA

Uczeń:

 • opowiada treść przeczytanego tekstu,

 • popiera swoje stanowisko ,

 • podsumowuje wyniki dyskusji,

 • podejmuje próby interpretacji głosowej wypowiedzi,

 • w jego wypowiedziach pojawiają się nieliczne błędy językowe

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń :

 • nadaje wypowiedzi odpowiedni sens,

 • gromadzi argumenty na poparcie swego stanowiska,

 • przedstawia najważniejsze wydarzenia przeczytanego tekstu,

 • wypowiada się krótko, zwięźle,

 • w jego wypowiedziach pojawiają się błędy językowe.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 • nadaje swojej wypowiedzi odpowiedni sens,

 • wypowiada się na temat,

 • nie potrafi uzasadnić swego stanowiska,

 • powiela poglądy innych,

 • w jego wypowiedzi pojawiają się liczne błędy językowe,

 • podejmuje próby poprawy błędów.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ

Uczeń:

 • nie podjął nawet próby wypowiedzi.

OCENA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH

Nie stosuje się odpytywania przy tablicy( jeśli uczeń wyrazi chęć , zabiera głos w dyskusji)

 

 

PROJEKT

 • Zebranie materiału zgodnie z podanym planem ( 0- 5 pkt),

 • przetworzenie zebranych informacji ( 0-5 pkt),

 • ilustracje, fotografie, mapy, rysunki, ( 0-3 pkt)

 • podanie literatury( 0- 2pkt)_,

 • poprawność językowa ( 0-2 pkt– 0 błędów,

1 pkt- 2 bł) • ortograficzna i interpunkcyjna ( 0- 2pkt – 0 bł bezbłędnej,

1 pkt - 1-2 bł ort, 1- 3 bł int)

 • estetyka ( 0- 2pkt)

Praca opatrzona jest komentarzem słownym tak, jak w przypadku prac pisemnych .

Kryteria oceny pracy ucznia dyslektycznego takie same jak w przypadku pracy pisemnej .

ZESZYT PRZEDMIOTOWY

OCENA BARDZO DOBRA

 • zeszyt bardzo staranny,

 • pełne notatki,

 • brak błędów przy przepisywaniu,

 • duża estetyka

OCENA DOBRA

 • zeszyt staranny,

 • pełne notatki,

 • nieliczne błędy.

OCENA DOSTATECZNA

 • zeszyt w miarę staranny,

 • niewielkie braki w notatkach,

 • błędy przy przepisywaniu z tablicy dość liczne.

OCENA DOPUSZCZAJĄCY

 • zeszyt niestaranny,

 • braki w notatkach,

 • liczne błędy przy przepisywaniu

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • zeszyt niestaranny,

 • brak notatek,

 • bardzo duża liczba błędów.

 

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE :

Ocenie podlega:

 • umiejętność słuchania innych,

 • szanowanie poglądów innych,

 • zabieranie głosu,

 • pomoc w podejmowaniu decyzji,

 • stopień zaangażowania w pracę zespołu,

 • podejmowanie różnych ról w grupie,

 • odpowiedzialność za wykonane zadanie.

AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI

Uczniowie posiadający orzeczenie z PPP o dostosowaniu wymagań

do możliwości dziecka oceniani są zgodnie z zaleceniami poradni. Obowiązują ich wymagania ujęte w podstawie programowej.

SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

1. Prace klasowe są zapowiedziane i odnotowane w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace klasowe zawierają zadania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

3. Sprawdziany są zapowiedziane z wyprzedzeniem tygodniowym.

 

POPRAWIANIE OCEN

Dziecko ma możliwość skorzystania z szansy wyrównania braków i poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej.

 

Termin poprawy pracy uczeń ustala z nauczycielem (2 tygodnie od napisania pracy).

Ocena z pracy poprawkowej wpisywana jest do dziennika i liczona do średniej z przedmiotu.

Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej z powodu choroby, piszą ją w terminie późniejszym ( uzgadniają go z nauczycielem po powrocie do szkoły).

Prace klasowe są sprawdzane do 2 tygodni od napisania , przeznacza się jednostkę lekcyjną na omówienie i poprawę błędów, uczeń podpisuje pracę.

Rodzic ma możliwość wglądu w prace w czasie zebrań, ,, drzwi otwartych”.

Sprawdziany, testy, dyktanda są sprawdzane w ciągu tygodnia od napisania.

 

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTEPACH UCZNIA

NAUCZYCIEL- UCZEŃ

Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny

NAUCZYCIEL – RODZIC

Rodzice mogą uzyskać informacje o postępach dziecka w nauce w czasie zebrań, drzwi otwartych, konsultacji.

Szczegółowe informacje zawarte są w WSO

Informacja do ucznia i rodzica zawiera następujące elementy :

 • wyszczególnienie i docenienie w pracy dobrych stron,

 • wskazówki dotyczące poprawy lub dodatkowej pracy,

 • informacje o poprawie pracy,

 • wskazówki do dalszej pracy.

 

Prace klasowe są sprawdzane do 2 tygodni od napisania , przeznacza się jednostkę lekcyjną na omówienie i poprawę błędów, uczeń podpisuje pracę.

Rodzic ma możliwość wglądu w prace w czasie zebrań, ,, drzwi otwartych”.

Sprawdziany, testy, dyktanda są sprawdzane w ciągu tygodnia od napisania.

Prace klasowe, domowe, sprawdziany o charakterze literackim poza oceną muszą zawierać krótką recenzję , informacje o zaletach pracy lub niedociągnięciach.

Oceny za zadania domowe, odpowiedzi ustne czytanie, recytacje nauczyciel podaje na bieżąco na danej lekcji uzasadniając daną ocenę.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O PODWYŻSZENIE OCENY

Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny jedynie na koniec roku szkolnego.

Musi spełnić następujące warunki:

 • pisał w terminie wszystkie klasówki, testy,

 • w wyznaczonym terminie poprawił oceny niedostateczne i dopuszczające ( z testów, sprawdzianów),

 • uczeń nie ma w zeszycie uwag żadnego wpisu typu: brak pracy domowej, nieprzygotowanie do zajęć

 • systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy,

 • przeczytał w terminie wszystkie lektury.

 

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

OCENĘ CELUJĄCĄ,
otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania,

 • twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

 • proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,

 • jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne,

 • nie powiela cudzych poglądów ,

 • bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach , międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich,

 • p[odejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych.

 • prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.

 • posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku, przewidywane w programie nauczania w kl. IV

OCENĘ BARDZO DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy IV.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

 • wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym,

 • doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie czwartej formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu i postaci, sprawozdanie z wycieczki, dialog, list, kartka z pamiętnika),

 • samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi,

 • radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej – akapity,

 • wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu,

 • potrafi nazywać niektóre stany psychiczne i ich przejawy,

 • ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nim,

 • biegle posługuje się słownikiem ortograficznym,

 • analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu,

 • aktywnie uczestniczy w lekcji,

 • płynnie czyta nowy tekst,

 • wygłasza tekst z pamięci z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa, właściwie interpretuje tekst

  FLEKSJA I SKŁADNIA

 • rozróżnia biegle poznane w klasie czwartej części mowy,

 • wskazuje różnicę między osobową i nieosobową formą czasownika,

 • poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu,

 • rozróżnia czas przyszły złożony od czasu przyszłego prostego,

 • biegle odmienia rzeczownik przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach,

 • wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie,

 • potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika,

 • rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone,

 • potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych.

FONETYKA

 • odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski,

 • zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie akcentuje.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

 • zna i stosuje zasady przewidziane programem klasy IV.OCENĘ DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w kl. IV.

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

 • czyta poprawnie stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,

 • jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe,

 • w wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach,

 • poprawnie pisze plan ramowy ,

 • potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym,

 • potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie , rymy, wersy, strofy.

FLEKSJA I SKŁADNIA

 • rozróżnia części mowy poznane w kl. IV,

 • poprawnie odmienia(stosuje w zdaniach) czasowniki i rzeczowniki, przymiotnik,

 • poprawnie odmienia i stopniuje przymiotniki,

 • umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie,

 • układa zdania pojedyncze i złożone.

FONETYKA

 • rozróżnia głoskę , literę, samogłoskę, spółgłoskę,

 • poprawnie dzieli wyraz na sylaby.OCENĘ DOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy czwartej,

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań , stosowania poznanego słownictwa i ortografii,

 • przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych,

 • umie wymienić elementy świata przedstawionego,

 • wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy,

 • odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych.


FLEKSJA I SKŁADNIA

 • tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie,

 • odróżnia przyimek od innych części mowy,

 • rozpoznaje rzeczowniki w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia,

 • odmienia rzeczowniki przez przypadki,

 • odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje,

 • podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone.

FONETYKA

 • rozróżnia głoski , litery,

 • dzieli wyrazy na sylaby.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
otrzymuje uczeń , którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,

 • jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu,

 • względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia,

 • błędy językowo- stylistyczne , logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki włożył w ich napisanie,

 • przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście przyimek,

 • odmienia rzeczownik przez przypadki,

 • wskazuje podmiot i orzeczenie,

 • odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje,

 • wyróżnia głoski, litery, sylaby,

 • zna podstawowe zasady ortograficzne,


OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, frazeologii i w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi ,

 • nie opanował techniki głośnego i cichego czytania,

 • jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,

 • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych,

 • nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.


KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

OCENĘ CELUJĄCĄ,
otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

 • twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

 • proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,

 • jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia,

 • nie powiela cudzych poglądów , potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej ,

 • literackiej i kulturalnej rzeczywistości,

 • bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach , międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich,

 • podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacje teatralne itd.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny,

 • wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego oraz nauki o języku.


OCENĘ BARDZO DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy V.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

 • wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym,

 • doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie piątej formami wypowiedzi (sprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wyglądu człowieka z elementami charakterystyki, opis sytuacji, list prywatny i oficjalny, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, z opisem, opowiadanie na zadany temat związany z lekturą, streszczenie, ogłoszenie ),

 • samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur,

 • bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi,

 • bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohatera: pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu , z dialogiem,

 • zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach,
  - biegle posługuje się „Słownikiem języka polskiego” , „Słownikiem ortograficznym”, „Słownikiem wyrazów bliskoznacznych”,

 • potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni, mitu, legendy,

 • analizuje utwór liryczny.


FLEKSJA I SKŁADNIA

 • wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasownikiem dokonanym i niedokonanym,

 • określa znaczenie trybów czasownika, biegle odmienia czasownik w trybie rozkazującym i przypuszczającym,

 • zna zasady pisowni „by” z czasownikiem,

 • w odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności,
  - określa rolę przyimków w zdaniu,

 • wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem,
  - podaje poprawne formy liczebników,

 • klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń , podaje ich przykłady,

 • wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe i nazywa je,

 • nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażania,

 • układa zdania pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu,

 • przeprowadza klasyfikację zdań złożonych,FONETYKA

 • wskazuje różnicę między samogłoską i spółgłoską,

 • omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy,

 • podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim.

OCENĘ DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w kl.V.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

 • czyta poprawnie stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,

 • jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą

 • zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne , logiczne i ortograficzne.

 • potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,

 • podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki),

 • w wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy, zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury,

 • nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, baśni

 • poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury.


FLEKSJA I SKŁADNIA

 • określa formę gramatyczną czasownika,

 • stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej,

 • tworzy czasowniki dokonane od niedokonanych, wyróżnia cząstkę, za pomocą której tworzy ten czasownik,

 • poprawnie odmienia czasownik typu: umiem, rozumiem, idę,

 • omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego,

 • wyjaśnia różnicę w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę,

 • uzasadnia pisownię rzeczownika odwołując się do odmiany,

 • w zdaniu wskazuje przyimek i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę,

 • tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę,

 • określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem,

 • zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie,

 • stosuje w zdaniu liczebnik zbiorowy w odpowiednim przypadku,

 • przekształca zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie,

 • podaje przykład współrzędnego i podrzędnego zespołu składniowego,

 • przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego(na łatwych przykładach)

 • przekształca zdanie pojedyncze w zdanie złożone i odwrotnie,

 • układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie.


FONETYKA

 • określa cechy głoski,

 • rozpoznaje wyrazy bezakcentowe,

 • poprawnie akcentuje wyrazy na 3 i 4 sylabie od końca.

OCENĘ DOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy piątej.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań , precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii,

 • w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych(opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, zaproszenie),

 • opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania,

 • ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawić przy pomocy nauczyciela,

 • umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzeń),

 • odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych,

 • - w utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie.


FLEKSJA I SKŁADNIA

 • tworzy bezokolicznik od czasowników w formie osobowej i odwrotnie,

 • rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane,

 • odmienia czasowniki we wszystkich trybach (proste przykłady)

 • nazywa przypadki i pytania , które odpowiadają,

 • odmienia przez przypadki rzeczownik o prostej odmianie,

 • rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia,

 • odmienia przymiotnik przez przypadki,

 • łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę, rodzaj,

 • rozpoznaje w zdaniu liczebnik, określa przypadek liczebnika i rzeczownika,

 • rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań,
  - łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie,

 • z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone.


FONETYKA

 • dzieli wyraz na głoski,

 • odróżnia samogłoski od spółgłosek,

 • rozróżnia rodzaje głosek,

 • dzieli wyrazy na sylaby,

 • poprawnie akcentuje wyrazy na 2 sylabie od końca.


OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
otrzymuje uczeń , którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,

 • jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu,

 • względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia,

 • błędy językowo- stylistyczne , logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki włożył w ich napisanie,

 • stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela,

 • rozróżnia części mowy,

 • wskazuje podmiot , orzeczenie i określenia,

 • odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki,

 • odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby,

 • odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego,

 • wyróżnia głoski, litery, sylaby w podanym wyrazie,

 • poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii oraz zna podstawowe zasady ortograficzne,OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie piątej,

 • nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym,

 • jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,

 • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych,

 • nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.


KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI


OCENĘ CELUJĄCĄ,
otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

 • twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

 • proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,

 • ego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia,

 • nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości,

 • bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach , międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich,

 • podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystycznyOCENĘ BARDZO DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy VI.

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

 • wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie,

 • samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki: określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie,

 • opowiadanie twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki, biegle posługuje się słownikiem i encyklopedią

 • ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania, w sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej ,

 • bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji, rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiany powieści, dramat)

 • dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia tropy stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego,

 • pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,

FLEKSJA I SKŁADNIA

 • potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika,

 • wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych,

 • biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodząj stopniowania, pisze poprawnie "nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym,

 • rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję
  w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone,

 • stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, orzeczenia, przydawki) ,

 • rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę,
  omawia podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia,

 • wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności: wskazuję zasady ich tworzenia,

 • przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy,

SŁOWOTWÓRSTWO

 • przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników,

 • wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym,

 • podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi, daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów,

OCENĘ DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w kI. VI.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

 • czyta poprawnie stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,

 • jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe, potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,

 • podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu: list literacki, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu),

 • dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego,

 • poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy,

 • wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu,

 • potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów.

FLEKSJA I SKŁADNIA

 • wymienia rodzaje zaimków,

 • wyróżnia przysłówki od innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia, poprawnie stopniuje przymiotniki, wie czemu służy stopniowanie,

 • podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebniki złożone i nieokreślone,

 • na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu, wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je,

 • tworzy w zdaniu związki zgody, rządu i przynależności,

 • układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie.

SŁOWOTWÓRSTWO

 • od podanych wyrazów podstawowych tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy,

 • rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu,

 • tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika,

 • wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa,


OCENĘ DOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy szóstej,
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii,

 • w miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, opis, sprawozdanie, streszczenie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram),

 • jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, zna przewidziane programem gatunki literackie,

 • umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzeń),

 • odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu,

 • poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat.


FLEKSJA I SKŁADNIA

 • wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników,

 • określa funkcję czasownika w zdaniu,

 • odmienia podane rzeczowniki przez przypadki , oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne: nazywa funkcję rzeczowników w zdaniu, rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki,

 • stopniuje przymiotniki,

 • rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe,

 • na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów, rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe,

 • nazywa w zdaniu części zdania(na prostych przykładach),

 • układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych,

 • wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie,

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,

 • jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu,

 • względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia,

 • błędy językowo- stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki włożył w ich napisanie,

 • stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela,

 • przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcjonowanie w zdaniu(na prostych przykładach) ,

 • odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj, łączy wyrazy w zespoły składniowe.

SŁOWOTWÓRSTWO

 • zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych,

 • . przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie- wskazuje podstawę słowotwórczą i formant,

 • nazywa typy formantów

 • tworzy wyrazy pochodne za pomocą poznanych formantów,


OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, frazeologii i w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie szóstej,

 • nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym, jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,

 • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych,

 • nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

 

Program podlega ewaluacji ( w związku ze zmianami w WSO)