Start

PSO JĘZYK ANGIELSKI KL.IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu: język angielski (II etap kształcenia – klasy 4-6)

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

 

Programy nauczania:

 

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6) autorstwa Ewy Piotrowskiej i Tomasza Sztyber (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008)

 

Podstawa prawna:

 

- rozporządzenie men w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzaniu egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

- wewnątrz – szkolny system oceniania

 

 

Cele oceniania:

 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i

postępach z zakresu języka angielskiego.

 

2. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

motywacji.

 

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.

 

4. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnego

procesu uczenia się i rozwoju.

 

5. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach,

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

6. Dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiągania przyjętych

celów kształcenia z języka angielskiego. Doskonalenie organizacji i

metod pracy dydaktyczno-wychowawczej przez nauczyciela języka

angielskiego.

 

 

 

Co podlega ocenianiu.

 

Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ucznia oraz jego postawa podczas zajęć (przygotowanie do lekcji – podręczniki, zadania domowe- , systematyczna praca podczas zajęć, zaangażowanie w proces nauczania)

 

 

 

Skala ocen: niedostateczny - 1, dopuszczający - 2, dostateczny - 3, dobry-4,

bardzo dobry - 5, celujący – 6

 

 

 

Ogólne wymagania programowe

 

1. Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą - minimum programowe

pozwalające uczniowi kontynuować naukę w klasie programowo wyższej

lub ukończyć szkołę (powinien znać podstawowe często stosowane

słownictwo, rozpoznać podstawowe struktury gramatyczne, wykonywać

podstawowe ćwiczenia z pomocą nauczyciela).

 

2. Wymagania podstawowe - stosunkowo łatwe do opanowania przez

ucznia wiadomości i umiejętności. Poza tym uczeń opanował minimum

programowe (powinien wykonywać podstawowe ćwiczenia bez pomocy

nauczyciela, używać podstawowych struktur gramatycznych). Uczeń,

który opanował powyższe wymagania uzyskuje ocenę dostateczną.

 

3. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające, dopełniające)- stanowią

pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych. W zależności od

stopnia wymagań ponadpodstawowych uczeń uzyskuje ocenę dobrą

(powinien znać i używać nie tylko podstawowe słownictwo, wykonywać

trudniejsze ćwiczenia, używać trudniejszych struktur gramatycznych) lub

bardzo dobrą (wszystkie powyższe wymagania oraz powinien używać

wiedzy i umiejętności w nowych sytuacjach, wykazywać się umiejętnością

myślenia przekrojowego).

 

4. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe

 

lub

 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym

albo krajowym) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości.

 

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy czwartej

 

Module

Sprawności językowe

Wymagania programowe – czynności ucznia

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

Welcome Module

Funkcje językowe

 • Stara się podawać informacje o sobie i innych osobach (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu), nie potrafi zapytać o te informacje inne osoby. Popełnia liczne błędy

 • wita się i żegna, lecz popełnia przy tym błędy

 • określa kolor przedmiotów, w większości poprawnie

 • stara się zadawać pytania typu What’s this/that/these/those? Myli zaimki

 • stara się zadawać pytania o kolor.

 • Pobieżnie zna alfabet, i nie potrafi w pełni literować słów

 • Wybiórczo zna liczebniki 1-20, popełnia błędy

w pisowni

 • Zdarza się, że właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych: przedstawia się, wyraża prośby

i dziękuje (robienie zakupów)

 

 

 • podaje informacje o sobie i innych osobach (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu), pyta o te informacje inne osoby

 • wita się i żegna

 • identyfikuje i lokalizuje przedmioty oraz określa ich kolor

 • zadaje pytania typu What’s this/that/these/those?

 • zadaje pytania o kolory

 • zna alfabet, ale ma trudności z płynnym literowaniem imion

 • zna liczebniki 1-20, lecz niekiedy popełnia błędy

w pisowni

 • właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych: przedstawia się, wyraża prośby

i dziękuje (robienie zakupów)

 

 • prawie bezbłędnie i wyczerpująco podaje informacje o sobie i innych osobach (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu), pyta o te informacje inne osoby

 • wita się i żegna

 • identyfikuje i lokalizuje przedmioty oraz określa ich kolor. Zdarza się, że popełnia błędy

 • zadaje pytania typu What’s this/that/these/those?

 • zadaje pytania o kolory

 • zna alfabet i płynnie literuje imiona. Rzadko popełnia błędy

 • zna na wyrywki liczebniki 1-20 oraz ich pisownię. Rzadko popełnia błędy

 • prawie zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych: przedstawia się, wyraża prośby i dziękuje (robienie zakupów)

 

 • bezbłędnie i wyczerpująco podaje informacje o sobie i innych osobach (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu), pyta o te informacje inne osoby

 • wita się i żegna

 • zawsze poprawnie identyfikuje i lokalizuje przedmioty oraz określa ich kolor

 • zadaje pytania typu What’s this/thatthese/those?

 • zadaje pytania o kolory

 • zna alfabet i płynnie literuje imiona

 • zna na wyrywki liczebniki 1-20 oraz ich pisownię

 • zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych: przedstawia się, wyraża prośby i dziękuje (robienie zakupów)

Gramatyka/

słownictwo

 • myli formy czasownika to be: is, am w formie pełnej i skróconej

 • zdarza się, że myli zaimki osobowe: he, she, it

 • zna i rzadko myli zaimki dzierżawcze: my, your

 • dość często myli zaimki wskazujące dla l. poj. i mnogiej

 • rozróżnia przedimki nieokreślone a/an .

 • zna zasadę tworzenia liczby mnogiej rzeczowników: apple- apples Zdarza się, że popełnia błędy

 • rozpoznaje nazwy elementów wyposażenia klasy, liczebniki główne 1- 20 oraz alfabet. Stara się używać je poprawnie

 • w większości poprawnie potrafi nazwać jedzenie, przybory szkolne i określić kolory

 •  

 • zna formy czasownika to be: is, am w formie pełnej

i skróconej

 • zna zaimki osobowe: he, she, it

 • zna zaimki dzierżawcze: my, your

 • zna zaimki wskazujące dla l. poj. i mnogiej

 • rozróżnia przedimki nieokreślone a/an

 • zna zasadę tworzenia liczby mnogiej rzeczowników: apple- apples

 • zna nazwy elementów wyposażenia klasy, liczebniki główne 1- 20 oraz alfabet

 • potrafi nazwać jedzenie, przybory szkolne i określić kolory

 

 • zna formy czasownika to be: is, am w formie pełnej

i skróconej i prawie zawsze poprawnie stosuje je w zdaniach

 • zna zaimki osobowe: he, she, it, zaimki dzierżawcze: my, your, zaimki wskazujące dla l. poj. i mnogiej i prawie zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach

 • rozróżnia i właściwie stosuje przedimki nieokreślone a/an

 • dobrze zna: nazwy elementów wyposażenia klasy, liczebniki główne 1- 20 i alfabet

 • Dość poprawnie potrafi nazwać jedzenie, przybory szkolne i określić kolory

 

 

 

 • zna formy czasownika to be: is, am w formie pełnej

i skróconej i zawsze poprawnie stosuje je w zdaniach

 • zna zaimki osobowe: he, she, it, zaimki dzierżawcze: my, your, zaimki wskazujące dla l. poj. i mnogiej i zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach

 • rozróżnia i właściwie stosuje przedimki nieokreślone a/an

 • z łatwością tworzy liczbę mnogą rzeczowników: apple- apples

 • bardzo dobrze zna: nazwy elementów wyposażenia klasy, liczebniki główne 1- 20 i alfabet

 • z łatwością potrafi nazwać jedzenie, przybory szkolne i określić kolory

 

Module One - PEOPLE AND COUNTRIES

Funkcje

językowe

 • stara się udzielać informacji o sobie i innych. Popełnia przy tym sporo błędów

 • próbuje opisać w kilku prostych zdaniach kolegę/koleżankę, zgodnie z danymi personalnymi

 • określa swój kraj pochodzenia oraz, czasami, innych osób

 • stara się uzyskać i udzielića informacji na temat samopoczucia oraz podziękować zapytany o swoje samopoczucie

 • stara się właściwie reagować w określonych kontekstach sytuacyjnych

 • stara się wyrażać emocje i uczucia

 • zdarza się, że prawidłowo uzyskuje i udziela informacji

o innych

 • stara się krótko opowiadać o ulubionych osobach i rzeczach

 • określa swoje upodobania z pewnymi błędami

 • stara się uzupełniać kwestionariusz informacjami podanymi ustnie przez kolegę/koleżankę

 

 • udziela informacji o sobie i innych

 • opisuje w kilku prostych zdaniach kolegę/koleżankę, zgodnie z danymi personalnymi

 • określa swój kraj pochodzenia oraz innych osób

 • uzyskuje i udziela informacji na temat samopoczucia oraz dziękuje zapytany o swoje samopoczucie

 • właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 • wyraża emocje i uczucia

 • zwykle prawidłowo uzyskuje i udziela informacji

o innych

 • krótko opowiada o ulubionych osobach i rzeczach

 • określa swoje upodobania

 • częściowo uzupełnia kwestionariusz informacjami podanymi ustnie przez kolegę/koleżankę

 • w dość rozbudowany sposób udziela informacji o sobie i innych

 • opisuje w dość rozbudowany sposób kolegę/koleżankę zgodnie z danymi personalnymi

 • określa swój kraj pochodzenia oraz innych osób

 • prawie bezbłędnie uzyskuje i udziela informacji na temat samopoczucia oraz dziękuje zapytany o swoje samopoczucie

 • prawie zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 • wyraża emocje i uczucia

 • prawie zawsze prawidłowo uzyskuje i udziela informacji o innych

 • dość szczegółowo opowiada o ulubionych osobach i rzeczach

 • uzupełnia kwestionariusz informacjami podanymi ustnie przez kolegę/koleżankę, w większości poprawnie

 • w sposób rozbudowany udziela informacji o sobie

i innych

 • opisuje w rozbudowany sposób kolegę/koleżankę zgodnie z danymi personalnymi

 • określa swój kraj pochodzenia oraz innych osób

 • bezbłędnie uzyskuje i udziela informacji na temat samopoczucia oraz dziękuje zapytany o swoje samopoczucie

 • zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 • wyraża emocje i uczucia

 • zawsze prawidłowo uzyskuje i udziela informacji

o innych

 • szczegółowo opowiada o ulubionych osobach

i rzeczach

 • precyzyjnie określa swoje upodobania

 • bez trudu uzupełnia kwestionariusz informacjami podanymi ustnie przez kolegę/koleżankę

Gramatyka/

słownictwo

 • rozpoznaje czasownik to be w formie pełnej i skróconej i stara się go zastosować w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających. Popełnia mnóstwo błędów

 • rozpoznaje słowa pytające: Where, What , How old, When, Who i stara się budować z nimi pytania popełniając liczne błędy

 • rozpoznaje większość zaimków osobowych oraz dzierżawczych: my, your, his, her i stara się je stosować w zdaniu. Popełnia liczne błędy

 • rozpoznaje nazwy poszczególnych krajów, przymiotników określających emocje, uczucia i samopoczucie oraz nazwy sportów i miesięcy

 • zna czasownik to be w formie pełnej i skróconej i jego zastosowanie w zdania twierdzących, przeczących

i pytających

 • zna słowa pytające: Where, What , How old, When, Who i potrafi budować z nimi pytania popełniając nieliczne błędy

 • zna wszystkie zaimki osobowe oraz dzierżawcze: my, your, his, her i przeważnie właściwie je stosuje

 • zna nazwy poszczególnych krajów, przymiotniki określające emocje, uczucia i samopoczucie oraz nazwy sportów i miesięcy

 • zna czasownik to be w formie pełnej i skróconej; prawie zawsze prawidłowo stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających

 • zna słowa pytające: Where, What , How old, When, Who i prawie bezbłędnie potrafi budować z nimi pytania

 • zna wszystkie zaimki osobowe oraz dzierżawcze: my, your, his, her i w większości właściwie je stosuje

 • posiada dość bogaty zasób słownictwa w zakresie: nazwy krajów, przymiotniki określające emocje, uczucia i samopoczucie, sporty i miesiące

 

 

 • zna czasownik to be w formie pełnej i skróconej; zawsze prawidłowo stosuje go w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających

 • zna słowa pytające: Where, What , How old, When, Who i potrafi bezbłędnie budować z nimi pytania

 • zna wszystkie zaimki osobowe oraz dzierżawcze: my, your, his, her i zawsze właściwie je stosuje

 • posiada bogaty zasób słownictwa w zakresie: nazwy krajów, przymiotniki określające emocje, uczucia i samopoczucie, sporty i miesiące

 

Module Two –

 

MY WORLD

Funkcje językowe

 • stara się krótko opowiadać o rodzinie (identyfikuje członków rodziny)

 • stara się krótko opisać ludzi z zastosowaniem zaimków dzierżawczych i nazw przedmiotów codziennego użytku. Popełnia liczne błędy

 • stara się reagować stosując zwroty języka potocznego

 • próbuje opisać położenie przedmiotów

 • stara się identyfikować różne miejsca w mieście, i pytać

o informacje oraz udzielać informacji na ich temat, popełniając przy tym liczne błędy

 • stara się krótko opisać swoje miejsce zamieszkania i inne miasta

 • rozpoznaje styl życia dzieci w innych krajach

 • rozpoznaje ogólne informacje na temat znanych ludzi

 • na ogół stara się właściwie reagować w określonych kontekstach sytuacyjnych (uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat różnych miejsc w mieście, przedstawianie członków rodziny). Popełnia liczne błędy, potrzebuje pomocy

 •  

 

 • krótko opowiada o rodzinie (identyfikuje członków rodziny)

 • krótko opisuje ludzi z zastosowaniem zaimków dzierżawczych i nazw przedmiotów codziennego użytku

 • dość spontanicznie reaguje stosując zwroty języka potocznego

 • opisuje położenie przedmiotów

 • identyfikuje różne miejsca w mieście, pyta

o informacje i udziela informacji na ich temat, popełniając przy tym nieliczne błędy

 • krótko opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta

 • uzyskuje i udziela informacji na temat miejsca zamieszkania

 • zna styl życia dzieci w innych krajach

 • zna ogólne informacje na temat znanych ludzi

 • na ogół właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych (uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat różnych miejsc w mieście, przedstawianie członków rodziny)

 

 • w dość rozbudowany sposób opowiada o rodzinie (identyfikuje członków rodziny)

 • w dość rozbudowany sposób opisuje ludzi

z zastosowaniem zaimków dzierżawczych i nazw przedmiotów codziennego użytku

 • spontanicznie reaguje stosując zwroty języka potocznego

 • dość szczegółowo opisuje położenie przedmiotów

 • prawie bezbłędnie identyfikuje różne miejsca w mieście, pyta o informacje i udziela informacji na ich temat

 • dość wyczerpująco opisuje swoje miejsce zamieszkania

i inne miasta

 • uzyskuje i udziela informacji na temat miejsca zamieszkania

 • posiada dość bogatą wiedzę o stylach życia dzieci

w innych krajach

 • posiada dość szczegółowe informacje na temat znanych ludzi

 • prawie zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych (uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat różnych miejsc w mieście, przedstawianie członków rodziny)

 

 • w rozbudowany sposób opowiada o rodzinie (identyfikuje członków rodziny)

 • w rozbudowany sposób opisuje ludzi

z zastosowaniem zaimków dzierżawczych i nazw przedmiotów codziennego użytku

 • spontanicznie reaguje stosując zwroty języka potocznego

 • szczegółowo opisuje położenie przedmiotów

 • bezbłędnie identyfikuje różne miejsca w mieście, pyta o informacje i udziela informacji na ich temat

 • wyczerpująco opisuje swoje miejsce zamieszkania

i inne miasta

 • uzyskuje i udziela informacji na temat miejsca zamieszkania

 • posiada bogatą wiedzę o stylach życia dzieci

w innych krajach

 • posiada szczegółowe informacje na temat znanych ludzi

 • zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych (uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat różnych miejsc w mieście, przedstawianie członków rodziny)

Gramatyka / słownictwo

 • rozpoznaje większość zaimków dzierżawczych i przeważnie właściwie je stosuje

 • rozpoznaje dopełniacz saksoński ’s

 • rozpoznaje słowa pytające Who i Where i stara się budować

z nimi pytania. Popełnia liczne błędy

 • rozpoznaje przyimki miejsca: in, on, under, next to

 • rozpoznaje przedimek określony the i ma kłopoty z jego właściwym stosowaniem

 • kojarzy zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników: apple- apples, box- boxes. Popełnia liczne błędy

 • rozpoznaje konstrukcje There is/There are w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających ze słowem any, Ma kłopoty z poprawnym utworzeniem zdania z użyciem tych struktur

 • zna nazwy członków rodziny

 • rozpoznaje niektóre liczebniki główne 21- 101, w zapisie często popełnia błędy. Nie do końca zna zasady

 • rozpoznaje nazwy elementów wyposażenia klasy

i przedmiotów codziennego użytku

 • rozpoznaje nazwy niektórych miejsc w mieście

 

 • zna wszystkie zaimki dzierżawcze i przeważnie właściwie je stosuje

 • zna dopełniacz saksoński ’s

 • zna słowa pytające Who i Where i potrafi budować

z nimi pytania popełniając nieliczne błędy

 • zna przyimki miejsca: in, on, under, next to

 • zna przedimek określony the ale ma kłopoty z jego właściwym stosowaniem

 • zna zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników: apple- apples, box- boxes

 • stosuje konstrukcje There is/There are w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających ze słowem any, popełniając nieliczne błędy

 • zna nazwy członków rodziny

 • zna większość liczebników głównych 21- 101, często popełnia błędy w pisowni

 • zna nazwy elementów wyposażenia klasy

i przedmiotów codziennego użytku

 • zna nazwy niektórych miejsc w mieście

 • zna wszystkie zaimki dzierżawcze i w większości właściwie je stosuje

 • zna dopełniacz saksoński ’s i potrafi właściwie go stosować

 • zna słowa pytające Who i Where i prawie bezbłędnie potrafi budować z nimi pytania

 • zna przyimki miejsca: in, on, under, next to

 • zna przedimek określony the i w większości potrafi go poprawnie stosować

 • zna zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników: apple- apples, box- boxes i prawie bezbłędnie stosuje je

w praktyce

 • prawie bezbłędnie stosuje konstrukcje There is/There are

w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających ze słowem any

 • zna nazwy członków rodziny

 • zna liczebniki główne 21- 101 i ich pisownię . Sporadycznie popełnia drobne

 • zna nazwy wyposażenia klasy i przedmiotów codziennego użytku

 • zna nazwy wielu miejsc w mieście

 

 

 • zna wszystkie zaimki dzierżawcze i właściwie je stosuje

 • zna dopełniacz saksoński ’s i potrafi właściwie go stosować

 • zna słowa pytające Who i Where i potrafi bezbłędnie budować z nimi pytania

 • zna przyimki miejsca: in, on, under, next to

 • zna przedimek określony the i potrafi go poprawnie stosować

 • zna zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników: apple- apples, box- boxes i bezbłędnie stosuje je

w praktyce

 • bezbłędnie stosuje konstrukcje There is/There are

w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających ze słowem any

 • zna nazwy członków rodziny

 • zna liczebniki główne 21- 101 i ich pisownię

 • zna nazwy wyposażenia klasy i przedmiotów codziennego użytku

 • zna nazwy wielu miejsc w mieście

 

Module Three

ALL ABOUT SCHOOL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje językowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 • rzadko prawidłowo określa czas

 • krótko omawia plan lekcji. Popełnia dużo błędów

 • stara się wyrażać posiadanie i określać ilość posiadanych rzeczy

 • stara się rozmawiać o posiadanych przedmiotach popełniając liczne błędy

 • stara się rozmawia o jedzeniu i jego ilości

 • stara się reagować stosując zwroty języka potocznego

 • bardzo krótko opisuje zawartość pudełka śniadaniowego popełniając przy tyn liczne błędy

 • pobieżnie zna styl życia dzieci w innych krajach

 • stara się uzyskać i udzielać informacji o innych osobach. Popełnia liczne błędy

 • stara się krótko opisać swoją szkołę na podstawie kwestionariusza

 • nie zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 

 • w większości wypadków prawidłowo określa czas

 • krótko omawia plan lekcji i rozmawia o nim (zadaje pytania i udziela odpowiedzi)

 • wyraża posiadanie i określa ilość posiadanych rzeczy

 • rozmawia o posiadanych przedmiotach popełniając nieliczne błędy

 • rozmawia o jedzeniu i jego ilości

 • dość spontanicznie reaguje stosując zwroty języka potocznego

 • krótko opisuje zawartość pudełka śniadaniowego

 • zna styl życia dzieci w innych krajach

 • uzyskuje i udziela informacji o innych osobach

 • krótko opisuje swoją szkołę na podstawie kwestionariusza

 • właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 • prawidłowo określa czas

 • dość wyczerpująco omawia plan lekcji i rozmawia o nim (zadaje pytania i udziela odpowiedzi)

 • prawie bezbłędnie wyraża posiadanie i określa ilość posiadanych rzeczy

 • rozmawia o posiadanych przedmiotach prawie bezbłędnie

 • rozmawia o jedzeniu i jego ilości

 • w większości spontanicznie reaguje stosując zwroty języka potocznego

 • dość szczegółowo opisuje zawartość pudełka śniadaniowego

 • posiada dość bogatą wiedzę o stylach życia dzieci

w innych krajach

 • uzyskuje i udziela dość szczegółowych informacji

o innych osobach

 • używa dość rozbudowanych zdań opisując swoją szkołę na podstawie kwestionariusza

 • w większości właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 • prawidłowo określa czas

 • wyczerpująco omawia plan lekcji i rozmawia o nim (zadaje pytania i udziela odpowiedzi)

 • wyraża posiadanie i określa ilość posiadanych rzeczy

 • rozmawia o posiadanych przedmiotach nie popełniając błędów

 • rozmawia o jedzeniu i jego ilości

 • zawsze spontanicznie reaguje stosując zwroty języka potocznego

 • szczegółowo opisuje zawartość pudełka śniadaniowego

 • posiada bogatą wiedzę o stylach życia dzieci

w innych krajach

 • uzyskuje i udziela szczegółowych informacji

o innych osobach

 • używa rozbudowanych zdań opisując swoją szkołę na podstawie kwestionariusza

 • zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 

 

Gramatyka / słownictwo

 • rozpoznaje czasownik have got w formie pełnej i skróconej, stara się budować z nim zdania w twierdzące, przeczące i pytające, popełniając liczne błędy

 • rozpoznaje przyimki czasu: at, to / past, then, after that, próbuje je poprawnie stosować

 • rozróżnia przedimki nieokreślone a/an, czasami popełnia błędy

 • rozpoznaje słowa any/ some, próbuje używać ich w zdaniu

 • częściowo zna słownictwo związane z określaniem czasu, przedmioty szkolne i dni tygodnia. Często myli je ze sobą

 • stara się zapamiętać nazwy przedmiotów codziennego użytku oraz produktów spożywczych, ale często popełnia błędy

 

 • zna czasownik have got w formie pełnej i skróconej, potrafi budować z nim zdania w twierdzące, przeczące i pytające, popełniając nieliczne błędy

 • zna przyimki czasu: at, to / past, then, after that, nie zawsze poprawnie je stosuje

 • rozróżnia przedimki nieokreślone a/an

 • stosuje słowa any/ some, czasami popełniając błędy

 • zna słownictwo związane z określaniem czasu, przedmioty szkolne i dni tygodnia

 • zna nazwy przedmiotów codziennego użytku

i produktów spożywczych

 • zna i w większości popranie poprawnie stosuje czasownik have got

w formie pełnej i skróconej, potrafi bezbłędnie budować z nim zdania twierdzące, przeczące

i pytające

 • zna przyimki czasu: at, to / past, then, after that i prawie zawsze poprawnie je stosuje

 • rozróżnia i właściwie stosuje przedimki nieokreślone a/an

 • prawie bezbłędnie stosuje słowa any/some

 • posiada dość bogaty zasób słownictwa związanego

z określaniem czasu, przedmiotami szkolnymi

i dniami tygodnia

 • zna nazwy przedmiotów codziennego użytku

i produktów spożywczych. Rzadko popełnia błędy

 

 • zna i poprawnie stosuje czasownik have got

w formie pełnej i skróconej, potrafi bezbłędnie budować z nim zdania twierdzące, przeczące

i pytające

 • zna przyimki czasu: at, to / past, then, after that

i zawsze poprawnie je stosuje

 • rozróżnia i właściwie stosuje przedimki nieokreślone a/an

 • bezbłędnie stosuje słowa any/some

 • posiada bogaty zasób słownictwa związanego

z określaniem czasu, przedmiotami szkolnymi

i dniami tygodnia

 • zna nazwy przedmiotów codziennego użytku

i produktów spożywczych

 

 

Module Four –

 

LIFESTYLE

Funkcje językowe

 

 • bardzo krótko mówi o swoich upodobaniach i upodobaniach innych osób

 • w bardzo prostych słowach opowiada o formach spędzania wolnego czasu. Popełnia sporo błędów

 • stara się uzyskać i udzielić informacji na temat form spędzania czasu wolnego

 • stara się porównać styl życia dzieci w Wielkiej Brytanii

i w Polsce

 • zdarza się, że właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 

 • krótko mówi o swoich upodobaniach i upodobaniach innych osób

 • w prostych słowach opowiada o formach spędzania wolnego czasu i opisuje je

 • uzyskuje i udziela informacji na temat form spędzania czasu wolnego

 • porównuje styl życia dzieci w Wielkiej Brytanii

i w Polsce

 • na ogół właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 

 • w dość rozbudowany sposób opowiada o swoich upodobaniach i o upodobaniach innych osób

 • dość szczegółowo opowiada o formach spędzania wolnego czasu i opisuje je

 • uzyskuje i udziela dokładnych informacji na temat form spędzania czasu wolnego

 • dość wyczerpująco porównuje styl życia dzieci

w Wielkiej Brytanii i w Polsce

 • prawie zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 

 • w rozbudowany sposób opowiada o swoich upodobaniach i o upodobaniach innych osób

 • szczegółowo opowiada o formach spędzania wolnego czasu i opisuje je

 • uzyskuje i udziela dokładnych informacji na temat form spędzania czasu wolnego

 • wyczerpująco porównuje styl życia dzieci

w Wielkiej Brytanii i w Polsce

 • zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych

 

Gramatyka / słownictwo

 

 • rozpoznaje czas Present Simple,, popełnia liczne błędy budując zdania twierdzące, przeczące i pytające w tym czasie

 • pobieżnie zna zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników. Popełnia liczne błędy

 • rozpoznaje nazwy przedmiotów codziennego użytku, próbuje wyrażać upodobania i preferencje (kolory, sporty, jedzenie, napoje), nazwy poszczególnych form spędzania czasu wolnego

i dyscyplin sportowych.

Popełnia liczne błędy i

myli słowa

 

 • zna czas Present Simple i popełnia błędy budując zdania twierdzące, przeczące i pytające w tym czasie

 • zna zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników

 • zna nazwy przedmiotów codziennego użytku, określenia wyrażające upodobania i preferencje (kolory, sporty, jedzenie, napoje), nazwy poszczególnych form spędzania czasu wolnego

i dyscyplin sportowych

 • dość dobrze zna czas Present Simple i potrafi prawidłowo budować zdania twierdzące, przeczące i pytające

w tym czasie

 • zna zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników

i prawidłowo je stosuje w praktyce. Sporadycznie popełnia błędy.

 • Posiada dość bogaty zasób słownictwa w zakresie: nazwy przedmiotów codziennego użytku, upodobania

i preferencje ( kolory, sporty, jedzenie, napoje), nazwy poszczególnych form spędzania czasu wolnego i dyscyplin sportowych

 

 

 

 • dobrze zna czas Present Simple i potrafi prawidłowo budować zdania twierdzące, przeczące i pytające

w tym czasie

 • zna zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników

i prawidłowo je stosuje w praktyce

 • posiada bogaty zasób słownictwa w zakresie: nazwy przedmiotów codziennego użytku, upodobania

i preferencje ( kolory, sporty, jedzenie, napoje), nazwy poszczególnych form spędzania czasu wolnego i dyscyplin sportowych

Module Five –

 

WORK AND PLAY

Funkcje językowe

 

 • stara się rozmawiać o czynnościach rutynowych

 • stara się krótko opisywać swój typowy dzień

 • stara się rozmawiać o cechach dobrego przyjaciela i dobrego ucznia używając bardzo prostych słów

 • stara się wyrażać częstotliwość

 • stara się wydawać polecenia, również uprzejme

 • zna bardzo ogólnie styl życia dzieci w Wielkiej Brytanii

 • w bardzo prostych słowach stara się uzyskać i udzielać informacji na temat drogi do szkoły. Popełnia liczne błędy

 • stara się krótko opisć swoją drogę do szkoły

 • stara się właściwie reagować w określonych kontekstach sytuacyjnych (rozmowa o pracę)

 

 • rozmawia o czynnościach rutynowych

 • krótko opisuje swój typowy dzień

 • rozmawia o cechach dobrego przyjaciela i dobrego ucznia używając prostych słów

 • wyraża częstotliwość

 • wydaje polecenia, również uprzejme

 • zna ogólnie styl życia dzieci w Wielkiej Brytanii

 • w prostych słowach uzyskuje i udziela informacji na temat drogi do szkoły

 • krótko opisuje swoją drogę do szkoły

 • właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych (rozmowa o pracę)

 

 • w dość rozbudowany sposób mówi o czynnościach rutynowych

 • dość szczegółowo opisuje swój typowy dzień

 • rozmawia o cechach dobrego przyjaciela i dobrego ucznia używając dość bogatego słownictwa i stosując właściwie zasady gramatyczne

 • dość swobodnie wyraża częstotliwość

 • wydaje polecenia, również uprzejme

 • zna dość dokładnie styl życia dzieci w Wielkiej Brytanii

 • uzyskuje i udziela informacji na temat drogi do szkoły posługując się bogactwem środków językowych

 • dość wyczerpująco opisuje swoją drogę do szkoły

 • w większości właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych (rozmowa o pracę)

 

 

 • w rozbudowany sposób mówi o czynnościach rutynowych

 • szczegółowo opisuje swój typowy dzień

 • rozmawia o cechach dobrego przyjaciela i dobrego ucznia używając bogatego słownictwa i stosując właściwie zasady gramatyczne

 • bez trudu wyraża częstotliwość

 • wydaje polecenia, również uprzejme

 • zna dokładnie styl życia dzieci w Wielkiej Brytanii

 • uzyskuje i udziela informacji na temat drogi do szkoły posługując się bogactwem środków językowych

 • wyczerpująco opisuje swoją drogę do szkoły

 • zawsze właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych (rozmowa o pracę)

 

Gramatyka / słownictwo

 

 • rozpoznaje czas Present Simple i popełnia błędy budując zdania w tym czasie

 • rozpoznaje przyimki określające czas in/at i przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never lecz nie zawsze używa ich właściwie

 • stara się używać trybu rozkazującego w poleceniach i zakazach

 • rozpoznaje: nazwy przedmiotów codziennego użytku, nazwy czynności życia codziennego i czynności szkolnych, nazwy elementów wyposażenia klasy. Często myli słowa.

 

 • zna czas Present Simple ale popełnia błędy budując zdania w tym czasie

 • zna przyimki określające czas in/at i przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never i nie zawsze używa ich właściwie

 • używa trybu rozkazującego w poleceniach i zakazach

 • zna: nazwy przedmiotów codziennego użytku, nazwy czynności życia codziennego i czynności szkolnych, nazwy elementów wyposażenia klasy

 

 • dość dobrze zna czas Present Simple i prawie bezbłędnie buduje zdania w tym czasie

 • zna przyimki określające czas in/at i przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never i w większości używa ich właściwie

 • prawie bezbłędnie używa trybu rozkazującego w poleceniach

i zakazach

 • posiada bogaty zasób słownictwa z zakresu: przedmioty codziennego użytku, czynności życia codziennego, czynności szkolne i nazwy elementów wyposażenia klasy

 

 

 • dobrze zna czas Present Simple i bezbłędnie buduje zdania w tym czasie

 • zna przyimki określające czas in/at i przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never i zawsze używa ich właściwie

 • używa trybu rozkazującego w poleceniach

i zakazach

 • posiada dość bogaty zasób słownictwa z zakresu: przedmioty codziennego użytku, czynności życia codziennego, czynności szkolne i nazwy elementów wyposażenia klasy

 

 

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy piątej

 

Module /unit

Sprawności językowe

Wymagania programowe – czynności ucznia

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

Module 3

Unit

5 i 6

Funkcje

językowe

 

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i wyszukuje w niej pojedyncze informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • za pomocą jednego/dwóch zdań opisuje upodobania, styl życia,
  stany i czynności rutynowe swoje i innych osób w wypowiedzi ustnej
  lub pisemnej

 • rozpoznaje podstawowe czynności dnia codziennego, czasami ich używa, ale popełniając liczne błędy

 • za pomocą jednego lub dwóch prostych zdań udziela informacji na temat swojego spędzania czasu wolnego

 • używając prostych słów, opisuje ilustracje. Popełnia liczne błędy

 • opisuje znanych sportowców jednym/dwoma zadaniami
  np. Maria Sharapova

 • posługuje się prostymi zdaniami, opisując sławną osobę w wypowiedzi ustnej lub pisemnej

 

 

 

 

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i potrafi w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • posługuje się prostymi zdaniami, opisując upodobania, styl życia,
  stany i czynności rutynowe swoje i innych osób w wypowiedzi ustnej
  i pisemnej

 • podaje podstawowe czynności dnia codziennego

 • używając prostych słów, przeprowadza wywiad z osobą (rodzic, przyjaciel, nauczyciel itp.) i opisuje go

 • zadaje nieskomplikowane pytania szczegółowe na temat spędzania czasu wolnego i udziela krótkich odpowiedzi na pytania partnera

 • używając prostych słów, opisuje ilustracje. Czasami tworzy proste zdania

 • prostymi słowami wypowiada się na temat znanych sportowców
  np. Maria Sharapova

 • posługuje się prostymi zdaniami, opisując sławną osobę w wypowiedzi ustnej i pisemnej

 

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i potrafi w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • posługuje się prostymi zdaniami, opisując upodobania, styl życia,
  stany i czynności rutynowe swoje i innych osób w wypowiedzi ustnej
  i pisemnej

 • podaje podstawowe czynności dnia codziennego

 • używając prostych słów, przeprowadza wywiad z osobą (rodzic, przyjaciel, nauczyciel itp.) i opisuje go

 • zadaje nieskomplikowane pytania szczegółowe na temat spędzania czasu wolnego i udziela krótkich odpowiedzi na pytania partnera

 • używając prostych słów, opisuje ilustracje. Czasami tworzy proste zdania

 • prostymi słowami wypowiada się na temat znanych sportowców
  np. Maria Sharapova

 • posługuje się prostymi zdaniami, opisując sławną osobę w wypowiedzi ustnej i pisemnej

 • bez trudu odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • bez trudu odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście

 • szczegółowo opisuje upodobania, styl życia, stany i czynności rutynowe swoje i innych osób w wypowiedzi ustnej i pisemnej

 • używając bardziej rozbudowanych struktur językowych przeprowadza wywiad z osobą (rodzic, przyjaciel, nauczyciel itp.) i opisuje go

 • zadaje poprawne i bardziej rozbudowane pytania szczegółowe
  na temat spędzania czasu wolnego i udziela odpowiedzi
  na pytania partnera

 • formułuje rozbudowane zdania i szczegółowo opisuje obrazki

 • używa bogatego zasobu słownictwa do wypowiadania się na temat znanych sportowców np. Maria Sharapova

szczegółowo opisuje sławną osobę w wypowiedzi ustnej
i pisemnej

Gramatyka/

słownictwo

 • rozpoznaje budowę czasu Present Simple,. Rozróżnia twierdzenia, pytania, przeczenia. Próbuje tworzyć zdania jednak popełnia wiele poważnych błędów

 • rozpoznaje kilka podstawowych czasowników odnoszących się
  do rutyny dnia codziennego

 • rozpoznaje kilka nazw sportów

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale

 • rozpoznaje podstawowe przysłówki częstotliwości i próbuje ich używać

 

 • zna budowę i zastosowanie czasu Present Simple, choć niekiedy popełnia błędy, szczególnie przy trzeciej osobie liczby pojedynczej, zarówno w zdaniach twierdzących jak i pytających

 • zna i używa kilku podstawowych czasowników odnoszących się
  do rutyny dnia codziennego

 • zna nazwy sportów

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – niektóre z nich stosuje w praktyce

 • zna podstawowe przysłówki częstotliwości i na ogół stosuje je właściwie

 • potrafi budować zdania w Present Simple ze słówkiem ever

 • dobrze opanował i poprawnie stosuje czas Present Simple
  we wszystkich formach i osobach

 • posiada dość bogaty zasób słownictwa z zakresu czynności wykonywanych rutynowo i w wolnym czasie. Zdarza się, że popełnia liczne błędy.

 • Posiada dość bogaty zasób słownictwa związanego ze sportem

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w swobodnej praktyce językowej. Zdarza się, że popełnia drobne błędy

 • prawie bezbłędnie stosuje przysłówki częstotliwości. Błedy nie zkłócają odbioru

 • prawie bezbłędnie buduje zdania w Present Simple ze słówkiem ever

 

 • bardzo dobrze opanował i bezbłędnie stosuje czas Present Simple
  we wszystkich formach i osobach

 • posiada bardzo bogaty zasób słownictwa z zakresu czynności wykonywanych rutynowo i w wolnym czasie

 • posiada bardzo bogaty zasób słownictwa związanego ze sportem

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w swobodnej praktyce językowej

 • bezbłędnie stosuje przysłówki częstotliwości

 • bezbłędnie buduje zdania w Present Simple ze słówkiem ever

 

module 4

Unit

7 i 8

Funkcje

językowe

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i stara się w niej odnaleźć niektóre informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi. Na niektóre pytania stara się odpowiedzieć jednym słowem.

 • wymienia, co potrafi, a czego nie potrafi robić jednym/ dwoma krótkimi zdaniami,

 • podaje bardzo podstawowe informacje o zwierzętach używając pojedynczych wyrazów

 • ma poważne problemy z użyciem prostych słów do określenia położenia rzeczy

 • formułuje 1-2 proste zdania na temat swojego miasta
  w wypowiedzi ustnej lub pisemnej

 

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i potrafi w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi odpowiada na niektóre pytania

 • wymienia, co potrafi, a czego nie potrafi robić, zadaje pytania partnerowi na temat jego umiejętności, udziela krótkich odpowiedzi
  na pytania

 • potrafi przygotować prosty quiz o zwierzętach

 • potrafi podać kilka faktów o Wielkiej Brytanii

 • podaje podstawowe informacje o zwierzętach. Tworzy proste zdania.

 • używa prostych słów do określenia położenia rzeczy

 • prostymi słowami wydaje instrukcje i polecenia

 • formułuje kilka prostych zdań na temat swojego miasta zarówno
  w wypowiedzi ustnej i pisemnej

 

 • odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem. Zdarza się, że popełnia proste błędy

 • odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście

 • prowadzi rozmowę z partnerem na temat umiejętności. Czasami potrzebuje czasu na zastanowienie

 • potrafi przygotować quiz o zwierzętach

 • potrafi podać wiele informacji o Wielkiej Brytanii

 • opisuje zwierzęta

 • prawie bezbłędnie określa położenie rzeczy

 • używa dość bogatego zasobu słownictwa do wyrażenia instrukcji
  i polecenia

 • formułuje dość rozbudowane zdania na temat swojego miasta zarówno w wypowiedzi ustnej i pisemnej

 • bez trudu odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • bez trudu odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście

 • prowadzi swobodną rozmowę z partnerem na temat umiejętności

 • potrafi przygotować quiz o zwierzętach

 • potrafi podać wiele informacji o Wielkiej Brytanii

 • opisuje zwierzęta za pomocą rozbudowanych zdań

 • bezbłędnie określa położenie rzeczy

 • używa bogatego zasobu słownictwa do wyrażenia instrukcji
  i polecenia

formułuje rozbudowane zdania na temat swojego miasta zarówno w wypowiedzi ustnej i pisemnej

Gramatyka/

słownictwo

 • rozpoznaje podstawowe słownictwo związane ze zwierzętami

 • rozpoznaje niektóre podstawowe przymiotniki wyrażające emocje i uczucia

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale

 • rozpoznaje i stara się stosować czasownik can / can’t, mówiąc o umiejętnościach. Czasami błędnie wymawia can’t

 • rozpoznaje (niektóre zna) nazwy podstawowych miejsc w mieście

 • stara się budować zdania w trybie rozkazującym, lecz popełnia dużo istotnych błędów

 • kojarzy zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia, jednakże ma poważne problemy z właściwym wyborem spośród nich.

 • rozpoznaje podstawowe przyimki miejsca

 

 • zna podstawowe słownictwo związane ze zwierzętami

 • zna i używa kilku podstawowych przymiotników wyrażających emocje i uczucia

 • zna i używa konstrukcji be + adjective

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – niektóre z nich stosuje w praktyce

 • poprawnie stosuje czasownik can / can’t, mówiąc o umiejętnościach, choć czasami błędnie wymawia can’t

 • zna nazwy podstawowych miejsc w mieście

 • potrafi utworzyć zdania w trybie rozkazującym

 • wybiera właściwy zaimek w funkcji podmiotu i dopełnienia
  spośród podanych możliwości

 • zna podstawowe przyimki miejsca

 

 • posiada bogaty zasób słownictwa związanego ze zwierzętami

 • posiada dość bogaty zasób słownictwa z zakresu przymiotników wyrażających emocje i uczucia

 • zna i prawie bezbłędnie stosuje konstrukcji be + adjective

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w swobodnej praktyce językowej. Zdarza się, że popełnia drobne błędy

 • prawie bezbłędnie stosuje i wymawia czasownik can / can’t, mówiąc o umiejętnościach

 • zna i używa we właściwym kontekście nazwy miejsc w mieście

 • prawie bezbłędnie używa formy trybu rozkazującego

 • prawie bezbłędnie stosuje zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia

 • zna i używa we właściwym kontekście przyimków miejsca. Zdarza się, że popełnia drobne błędy

 

 • posiada bardzo bogaty zasób słownictwa związanego ze zwierzętami

 • posiada bogaty zasób słownictwa z zakresu przymiotników wyrażających emocje i uczucia

 • zna i bezbłędnie stosuje konstrukcji be + adjective

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w swobodnej praktyce językowej

 • bezbłędnie stosuje i wymawia czasownik can / can’t, mówiąc o umiejętnościach

 • zna i używa we właściwym kontekście nazwy miejsc w mieście

 • bezbłędnie używa formy trybu rozkazującego

 • bezbłędnie stosuje zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia

 • zna i używa we właściwym kontekście przyimków miejsca

 

Module 5

Unit 9 i 10

Funkcje językowe

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i stara się w niej odnaleźć niektóre informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi i stara się prostymi słowami opisać postać

 • stara się opisać jednym/dwoma zdaniami, co się dzieje w chwili obecnej, jednakże popełnia bardzo liczne i poważne błędy

 • stara się podać, za pomocą jednego/dwóch zdań , bardzo ogólny opis ludzi i czynności wykonywanych przez nich
  w chwili obecnej

 • krótko i prostymi pojedynczymi słowami opisuje swoje wakacje

 • stara się opisywać czynności rutynowe, a także czynności wykonywane w chwili obecnej, jednakże popełnia podstawowe błędy

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i potrafi w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi i potrafi prostymi słowami opisać postać

 • opisuje, co się dzieje w chwili obecnej

 • podaje ogólny opis ludzi i czynności wykonywanych przez nich
  w chwili obecnej

 • krótko i prostymi słowami opisuje swoje wakacje

 • prostymi słowami przedstawia kilka faktów o Londynie

 • pokrótce opisuje czynności rutynowe, a także czynności wykonywane w chwili obecnej

 • potrafi przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną

 • potrafi napisać prosty przepis kulinarny

 • odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście i opisuje postać

 • buduje dość złożone zdania w wypowiedziach na temat czynności wykonywanych w chwili obecnej

 • dość szczegółowo opisuje ludzi i czynności wykonywane przez nich w chwili obecnej

 • formułuje dość rozbudowane zdania na temat swoich wakacji

 • posiada sporą wiedzę o Londynie i potrafi ją wyrazić

 • dość szczegółowo i prawie bezbłędnie opisuje czynności rutynowe i czynności wykonywane w chwili obecnej, wyraża kontrast pomiędzy nimi

 • potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną

 • używa rozbudowanych struktur do napisania przepisu kulinarnego

 

 

( w wypowiedziach pojawiają się drobne błędy, które jednak nie zakłócają obioru)

 • bez trudu odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • bez trudu odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście bez trudu opisuje postać

 • buduje złożone zdania w wypowiedziach na temat czynności wykonywanych w chwili obecnej

 • szczegółowo opisuje ludzi i czynności wykonywane przez nich w chwili obecnej

 • formułuje rozbudowane zdania na temat swoich wakacji

 • posiada bogatą wiedzę o Londynie i potrafi ją wyrazić

 • szczegółowo i bezbłędnie opisuje czynności rutynowe i czynności wykonywane w chwili obecnej, wyraża kontrast pomiędzy nimi

 • potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną

używa bardziej rozbudowanych struktur do napisania przepisu kulinarnego

Gramatyka/

słownictwo

 • rozpoznaje podstawowe słownictwo związane ubraniami i wyglądem zewnętrznym

 • rozpoznaje trzy rodzaje zdań w czasie Present Continuous, wybiera właściwą formę czasownika
  to be spośród dwóch podanych możliwości, popełnia liczne błędy w pisowni czasowników przy dodawaniu końcówki
  -ing

 • rozpoznaje zaimki względne, i popełnia liczne błędy w ich zastosowaniu

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale

 • rozpoznaje podstawowe słownictwo związane z artykułami żywnościowymi
  i nazwami posiłków oraz potraw

 • rozpoznaje różnicę w użyciu czasów teraźniejszych Present Simple
  i Present continuous, ale zdarza mu się mylić je w praktyce

 • stara się rozróżniać rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
  i stosuje właściwe określniki

 • zna podstawowe słownictwo związane ubraniami i wyglądem zewnętrznym

 • potrafi budować zdania w czasie Present Continuous, używając podstawowych czasowników, wybiera właściwą formę czasownika
  to be spośród dwóch podanych możliwości, czasami jednak zdarzają mu/jej się błędy w pisowni czasowników przy dodawaniu końcówki
  -ing

 • zna zaimki względne, ale czasami popełnia błędy w ich zastosowaniu

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – niektóre z nich stosuje w praktyce

 • zna podstawowe słownictwo związane z artykułami żywnościowymi
  i nazwami posiłków oraz potraw

 • rozpoznaje różnicę w użyciu czasów teraźniejszych Present Simple
  i Present continuous, ale zdarza mu się popełniać błędy w ich użyciu

 • w miarę poprawnie rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
  i stosuje właściwe określniki

 

 • posiada dość bogaty zasób słownictwa związanego z ubraniami
  i wyglądem zewnętrznym

 • prawie bezbłędnie stosuje czas Present Continuous we wszystkich osobach i formach

 • zna i używa we właściwym kontekście zaimki względne

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w praktyce językowej. Jednakże potrzebuje chwili zastanowienia podczas konwersacji

 • zna i używa we właściwym kontekście słownictwo związane
  z artykułami żywnościowymi i nazwami posiłków oraz potraw . Zdarza się, że popełnia drobne, małoznaczące blędy

 • prawie poprawnie stosuje poznane czasy teraźniejsze

 • prawie bezbłędnie dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne, stosuje z nimi właściwe określniki

 

 • posiada bogaty zasób słownictwa związanego z ubraniami
  i wyglądem zewnętrznym

 • bezbłędnie stosuje czas Present Continuous we wszystkich osobach i formach

 • zna i używa we właściwym kontekście zaimki względne

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w swobodnej praktyce językowej

 • zna i używa we właściwym kontekście słownictwo związane
  z artykułami żywnościowymi i nazwami posiłków oraz potraw

 • poprawnie stosuje poznane czasy teraźniejsze

 • bezbłędnie dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne, stosuje z nimi właściwe określniki

 

Tempo 2

 

Module /unit

Sprawności językowe

Wymagania programowe – czynności ucznia

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

Module 1

Unit 1 i 2

Funkcje językowe

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i stara się w niej odnaleźć niektóre informacje

 • rozumie bardzo ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • ma problemy z opisaniem wyglądu zewnętrznego prostymi słowami i na podstawie wzoru

 • ma bardzo poważne problemy z opisywaniem czynności rutynowych ,opowiadając o rodzinie ,posługuje się bardzo prostymi zdaniami popełniając bardzo poważne błędy

 • bardzo prostymi słowami wyraża swoje upodobania. Rzadko tworzy zdania

 • ma poważne problemy z użyciem wyrażeń must i mustn`t. Najczęściej je myli.

 • pisze krótki paragraf zawierający kilka informacji o rodzinie, przyjaciołach , przy czym popełnia poważne i podstawowe błędy, które zakłócają komunikację.

 • stara formułować jedno/dwu – zadaniową wypowiedź na temat zwierzątka

 • stara się formułować jedno/dwu - zdaniowe wypowiedzi na temat robienia zakupów i zdrowego stylu życia

 • rozpoznaje proste pytania w sklepie np.: zapytać o cenę i reaguje na nie.

 

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i potrafi w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • prostymi słowami i kierując się wzorem opisuje wygląd zewnętrzny ludzi

 • posługuje się prostymi zdaniami, opisując czynności rutynowe, opowiada o rodzinie, przyjaciołach

 • prostymi słowami wyraża swoje upodobania

 • używając prostych słów, opisuje obrazki z użyciem must i mustn`t

 • pisze krótki paragraf zawierający kilka informacji o rodzinie, przyjaciołach

 • formułuje nieskomplikowaną wypowiedź na temat zwierzątka

 • formułuje proste wypowiedzi na temat robienia zakupów i zdrowego stylu życia

 • potrafi zadać proste pytania w sklepie np.: zapytać o cenę

 

 • odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście

 • Posiada dość bogaty zasób słownictwa do opisu wyglądu zewnętrznego ludzi

 • Dość szczegółowo opisuje czynności rutynowe, opowiada o rodzinie, przyjaciołach

 • wyraża swoje upodobania

 • formułuje dość rozbudowane zdania i dość szczegółowo opisuje obrazki
  z użyciem must i mustn`t

 • używa rozbudowanych struktur językowych w pisaniu paragrafu o rodzinie i przyjaciołach

 • formułuje dość rozwiniętą wypowiedź na temat zwierzątka

 • używa dość bogatego słownictwa, żeby wypowiedzieć się na temat robienia zakupów i zdrowego stylu życia

 • formułuje rozwinięte pytania dotyczące sytuacji w sklepie

 • bez trudu odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • bez trudu odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście

 • posiada bogaty zasób słownictwa do opisu wyglądu zewnętrznego ludzi

 • szczegółowo opisuje czynności rutynowe, opowiada o rodzinie, przyjaciołach

 • bez trudu wyraża swoje upodobania

 • formułuje rozbudowane zdania i szczegółowo opisuje obrazki
  z użyciem must i mustn`t

 • używa bardziej rozbudowanych struktur językowych w pisaniu paragrafu o rodzinie i przyjaciołach

 • formułuje rozwiniętą wypowiedź na temat zwierzątka

 • używa bogatego słownictwa, żeby wypowiedzieć się na temat robienia zakupów i zdrowego stylu życia

formułuje rozwinięte pytania dotyczące sytuacji w sklepie

Gramatyka/

słownictwo

 • rozpoznaje podstawowe słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym

 • rozpoznaje przymiotniki opisujące osobowość wprowadzonych w rozdziale

 • rozpoznaje czasowniki modalnych must i mustn’t

 • odróżnia zdania putające, twierdzące i przeczące w czasie Present Simple

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – niektóre z nich stosuje w praktyce

 • zna podstawowe słownictwo związane ze sklepami i robieniem zakupów

 • zna i stosuje formę let + object pronoun + verb i formę would like + noun

 • potrafi rozróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i na ogół poprawnie stosuje z nimi how much i how many

 • zna podstawowe słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym

 • zna przymiotniki opisujące osobowość wprowadzonych w rozdziale

 • używa czasowników modalnych must i mustn’t z prostymi czasownikami

 • zna budowę i zastosowanie czasu Present Simple

 • stosuje formy like + czasownik, like + be do opisu

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – niektóre z nich stosuje w praktyce

 • zna podstawowe słownictwo związane ze sklepami i robieniem zakupów

 • zna i stosuje formę let + object pronoun + verb i formę would like + noun

 • potrafi rozróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i na ogół poprawnie stosuje z nimi how much i how many

 • zna użyteczne wyrażenia potrzebne do opisu wyglądu zewnętrznego

 • posiada dość bogaty zasób słownictwa w zakresie przymiotników opisujących osobowość

 • prawie bezbłędnie używa czasowników modalnych must i mustn’t

 • dobrze opanował i poprawnie stosuje czas Present Simple
  we wszystkich formach i osobach

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w praktyce językowej. Potrzebuje czasu na zastanowienie

 • zna i używa we właściwym kontekście słownictwo związane
  ze sklepami i robieniem zakupów

 • zna i stosuje formę let + object pronoun + verb i formę would like + noun

 • poprawnie stosuje how much i how manyz rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

 • bardzo dobrze zna użyteczne wyrażenia potrzebne do opisu wyglądu zewnętrznego

 • posiada bogaty zasób słownictwa w zakresie przymiotników opisujących osobowość

 • bezbłędnie używa czasowników modalnych must i mustn’t

 • dobrze opanował i poprawnie stosuje czas Present Simple
  we wszystkich formach i osobach

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w swobodnej praktyce językowej

 • bardzo dobrze zna i używa we właściwym kontekście słownictwo związane
  ze sklepami i robieniem zakupów

 • bardzo dobrze zna i stosuje formę let + object pronoun + verb i formę would like + noun

 • bezbłędnie stosuje how much i how manyz rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

 

 

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy szóstej

 

Module /unit

Sprawności językowe

Wymagania programowe – czynności ucznia

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

Module 2

Unit

3 i 4

Funkcje

językowe

 • częściowo rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i stara się w niej odnaleźć niektóre informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • stara się opisać prostymi słowami krótko (jedno/ dwa zadania) opisać pogodę w różnych porach roku.

 • wyraża plany i zamiary dotyczące przyszłości, za pomocą jednego/dwóch zdań;

 • stara się prostymi słowami zaoferować pomoc, przypuszczać coś
  i wyrazić podjęcie decyzji

 • stara się udzielić za pomocą jednego/dwóch zdań prostych rad w dziedzinie ekologii

 • Stara się napisać krótki przewodnik po swoim państwie używając prostych struktur gramatycznych i leksykalnych oraz wzoru

 • Częściowo rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i potrafi w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • potrafi prostymi słowami krótko opisać pogodę w różnych porach roku

 • wyraża plany i zamiary dotyczące przyszłości, używając najbardziej znanych czasowników; pyta inne osoby o ich plany i zamiary

 • potrafi prostymi słowami zaoferować pomoc, przypuszczać coś
  i wyrazić podjęcie decyzji

 • potrafi dać radę używając prostych słów

 • potrafi napisać prostymi zdaniami e-mail do kolegi

 • potrafi udzielić kilku prostych rad w dziedzinie ekologii

 • opisuje słynne miejsca w Wielkiej Brytanii

 • potrafi napisać krótki przewodnik po swoim państwie używając prostych struktur gramatycznych i leksykalnych oraz wzoru

 • odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • odnajduje ogólne i szczegółowe informacje w przeczytanym tekście

 • dość wyczerpująco opisuje różne typy pogody w różnych porach roku, porównuje pogodę w różnych miastach

 • wyraża złożone plany i zamiary dotyczące bliższej i dalszej przyszłości; pyta o plany i zamiary innych osób

 • potrafi słowami zaoferować pomoc, przypuszczać coś
  i wyrazić podjęcie decyzji

 • Dość wyczerpująco udziela rad

 • Formułuje dość rozbudowane zdania i pisze e-mail do kolegi

 • bez problemu udziela rad w dziedzinie ekologii

 • wyczerpująco opisuje różne miejsca w Wielkiej Brytanii

 • pisze przewodnik po swoim mieście używając rozbudowanych struktur gramatycznych i leksykalnych

 • bez trudu odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • bez trudu odnajduje ogólne i szczegółowe informacje w przeczytanym tekście

 • wyczerpująco opisuje różne typy pogody w różnych porach roku, porównuje pogodę w różnych miastach

 • wyraża bardziej złożone plany i zamiary dotyczące bliższej i dalszej przyszłości; pyta o plany i zamiary innych osób

 • bez problemu potrafi słowami zaoferować pomoc, przypuszczać coś
  i wyrazić podjęcie decyzji

 • wyczerpująco udziela rad

 • formułuje rozbudowane zdania i pisze e-mail do kolegi

 • bez problemu udziela rad w dziedzinie ekologii

 • wyczerpująco opisuje różne miejsca w Wielkiej Brytanii

pisze przewodnik po swoim mieście używając rozbudowanych struktur gramatycznych i leksykalnych

Gramatyka/

słownictwo

 • rozpoznaje podstawowe słownictwo związane z pogodą

 • rozpoznaje użycie czasu Present Continuous dla wyrażenia planów
  i ustaleń na niedaleką przyszłość, choć błędnie używa formy be going to

 • rozpoznaje i czasami rozumie zwroty z języka potocznego, związane z tematyką rozdziału, ale ma poważne kłopoty z samodzielnym zastosowaniem ich w praktyce

 • rozpoznaje zwrot want to + infinitive ; potrafi dodać czasownik do zwrotu, nadając poprawność gramatyczną, jednak nie zawsze uzyskuje poprawność leksykalną

 • zna wyrażenia Why don`t we...?, Let`s ...

 • ma poważnie problemy z użyciem konstrukcji: going to...

 • rozpoznaje podstawowe nazwy części ciała i kilka czasowników określających wykonywaną akcję. Używając bardzo prostych słów wydaje proste polecenia, jednakże popełnia liczne błędy, które czasami zakłócają komunikację

 • rozumie poznane zastosowania czasownika modalnego will

 • rozumie zastosowanie czasownika should/shouldn’t w prostych poradach. Ma problemy z poprawnym użyciem.

 • zna różnice pomiędzy przymiotnikami i zaimkami dzierżawczymi,
  ale myli je w praktyce

 • zna podstawowe słownictwo związane z pogodą

 • rozpoznaje użycie czasu Present Continuous dla wyrażenia planów
  i ustaleń na niedaleką przyszłość, choć niekiedy w takiej sytuacji błędnie używa formy be going to

 • rozumie zwroty z języka potocznego, związane z tematyką rozdziału, ale ma kłopoty z samodzielnym zastosowaniem ich w praktyce

 • wykorzystuje zwrot want to + infinitive

 • zna i używa wyrażenia Why don`t we...?, Let`s ...

 • w miarę poprawnie używa konstrukcji: going to...

 • zna podstawowe nazwy części ciała i kilka czasowników określających wykonywaną akcję używając prostych słów wydaje proste polecenia

 • rozumie poznane zastosowania czasownika modalnego will

 • poprawnie stosuje czasownik should/shouldn’t w prostych poradach

 • zna różnice pomiędzy przymiotnikami i zaimkami dzierżawczymi,
  ale zdarza mu się mylić je w praktyce

 • zna użyteczne słownictwo i wyrażenia potrzebne do opisu pogody

 • poprawnie wykorzystuje czas Present Continuous w wypowiedziach dotyczących ustaleń na bliską przyszłość.

 • dobrze opanował zwroty z języka potocznego, związane z omawianą tematyką i stosuje je w praktyce

 • stosuje wyrażenie want to + infinitive dla wszystkich osób i typów zdań

 • zna i używa wyrażenia Why don`t we...?, Let`s ...

 • swobodnie korzysta z konstrukcji: going to... dla wszystkich osób
  i we wszystkich formach. Drobne błędy nie zakłócają komunikacji

 • zna nazwy części ciała i czasowniki określające wykonywaną akcję

 • używając dość bogatego słownictwa wydaje proste polecenia

 • buduje zdania każdego typu z czasownikiem modalnym will

 • stosuje czasownik should/shouldn’t w otwartych wypowiedziach i stosuje przymiotniki lub zaimki dzierżawcze w zależności od kontekstu

 • bezbłędnie zna użyteczne słownictwo i wyrażenia potrzebne do opisu pogody

 • bezblędnie wykorzystuje czas Present Continuous w wypowiedziach dotyczących ustaleń na bliską przyszłość

 • bardzo dobrze opanował zwroty z języka potocznego, związane z omawianą tematyką i bez trudu stosuje je w praktyce

 • bezbłędnie stosuje wyrażenie want to + infinitive dla wszystkich osób i typów zdań

 • zna i bezbłędnie używa wyrażenia Why don`t we...?, Let`s ...

 • swobodnie korzysta z konstrukcji: going to... dla wszystkich osób
  i we wszystkich formach

 • zna nazwy części ciała i czasowniki określające wykonywaną akcję

 • używając bogatego słownictwa wydaje proste polecenia

 • bez trudu buduje zdania każdego typu z czasownikiem modalnym will

 • bezbłędnie stosuje czasownik should/shouldn’t w otwartych wypowiedziach

bezbłędnie stosuje przymiotniki lub zaimki dzierżawcze w zależności od kontekstu

Module 3

Unit 5 i 6

Funkcje językowe

 • częściowo rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i stara się w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • częściowo rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • często nie potrafi bez pomocy nauczyciela prostymi słowami opisać swojego miasta

 • nie potrafi bez pomocy nauczyciela wypowiedzieć się na temat znanej osoby, nawet wzorując się na przykładzie

 • ma problemy z formułowaniem nieskomplikowanej wypowiedzi na temat ulubionych programów telewizyjnych

 • nie potrafi, bez pomocy nauczyciela, opisać prostej czynności w czasie przeszłym z użyciem podstawowych czasowników. Jeśli już, to używa czasowników w formie bazowej (w czasie teraźniejszym)

 • z pomocą nauczyciela zadaje proste pytania ogólne dotyczące zdarzeń przeszłych i stara się udzielać krótkich odpowiedzi na pytania, jednakże popełnia bardzo liczne błędy

 • z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć co robił wczoraj za pomocą przynajmniej jednego zdania, popełnia błędy i nie zawsze zna przeszłą formę czasownika. Nie potrafi napisać nawet prostymi slowami recenzji filmu do szkolnej gazetki.

 •  

 

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i potrafi w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • potrafi prostymi słowami krótko opisać swoje miasto

 • prostymi słowami wypowiada się na temat znanej osoby wzorując się
  na przykładzie

 • formułuje nieskomplikowaną wypowiedź na temat ulubionych programów telewizyjnych

 • opisuje proste czynności w czasie przeszłym z użyciem podstawowych czasowników

 • zadaje proste pytania ogólne dotyczące zdarzeń przeszłych i udziela krótkich odpowiedzi na pytania

 • opisuje z pewnymi błędami, co robił dnia poprzedniego

prostymi słowami pisze recenzję filmu do szkolnej gazetki

 

 

 • odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem. Sporadycznie popełnia błędy

 • zdarza się, że popełnia błędy w odnajdywaniu ogólnych i szczegółowych informacji w przeczytanym tekście

 • wyczerpująco opisuje swoje miasto popełniając sporadyczne mało znaczące błędy

 • formułuje dość rozbudowane zdania znanej osoby

 • formułuje dość rozbudowaną wypowiedź na temat ulubionych programów telewizyjnych

 • Dość płynnie i bez błędów w wymowie opisuje zdarzenia przeszłe

 • prawie bezbłędnie zadaje pytania ogólne i szczegółowe dotyczące zdarzeń z przeszłości

 • udziela informacji twierdzących i przeczących odnośnie zdarzeń przeszłych sporadycznie popełniając błędy

 • prawie bezbłędnie określa zdarzenia przeszłe w czasie

 • Stara się używać bardziej rozbudowanych struktur językowych do napisania recenzji z filmu do szkolnej gazetki, jednakże popełnia drobne błędy

 

 • bez trudu odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • bez trudu odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście

 • wyczerpująco opisuje swoje miasto

 • formułuje rozbudowane zdania na temat znanej osoby

 • formułuje rozbudowaną wypowiedź na temat ulubionych programów telewizyjnych

 • płynnie i bez błędów w wymowie opisuje zdarzenia przeszłe

 • zadaje pytania ogólne i szczegółowe dotyczące zdarzeń z przeszłości

 • udziela informacji twierdzących i przeczących odnośnie zdarzeń przeszłych

 • dokładnie określa zdarzenia przeszłe w czasie

 • używa bardziej rozbudowanych struktur językowych do napisania recenzji z filmu do szkolnej gazetki

 

Gramatyka / słownictwo

 • niekoniecznie podstawowe słownictwo związane z geografią. Myli kierunki geograficzne

 • z pomocą nauczyciela potrafi utworzyć stopień wyższy i najwyższy najczęściej używanych przymiotników

 • stara się zapamiętać przymiotniki określające ludzi, miejsca

 • zdarza się, że rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – jednak rzadko stosuje je w praktyce

 • kojarzy formę as….as . Jednak nie potrafi użyć jej w zdaniu i określić jej znaczenia

 • kojarzy formy z too…. i not… enough. Myli je z sobą i nie potrafi bez pomocy nauczyciela użyć ich prawidłowo w zdaniu

 • pamięta kilka typów programów telewizyjnych. Popełnia liczne błędy

 • z pomocą nauczyciela stosuje formy was / were w zdaniach twierdzących. Najczęściej nie potrafi użyć poprawnej formy

 • nie do końca rozpoznaje czas przeszły Past Simple. Zdarza się, że tworzy regularną formę przeszłą łatwych czasowników z pewnymi błędami i z pomocą nauczyciela

 • z pomocą nauczyciela formułuje proste pytania ogólne i szczegółowe w czasie Past Simple

 • stara się udzielać krótkich odpowiedzi na pytania ogólne w czasie Past Simple. Popełnia błędy.

 

 • zna podstawowe słownictwo związane z geografią w tym różę wiatrów

 • potrafi utworzyć stopień wyższy i najwyższy najczęściej używanych przymiotników

 • zna przymiotniki określające ludzi, miejsca

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – niektóre z nich stosuje w praktyce

 • zna formę as...as

 • zna i używa form z too... i not... enough

 • zna podstawowe typy programów telewizyjnych

 • stosuje formy was / were w zdaniach twierdzących

 • rozpoznaje czas przeszły Past Simple i sam tworzy regularną formę przeszłą łatwych czasowników z pewnymi błędami w wymowie końcówki

 • zna podstawowe okoliczniki czasu odnoszące się do przeszłości

 • formułuje proste pytania ogólne i szczegółowe w czasie Past Simple

 • udziela krótkich odpowiedzi na pytania ogólne w czasie Past Simple

 

 • zna użyteczne słownictwo i wyrażenia związane z geografią w tym różę wiatru

 • poprawnie tworzy stopień wyższy i najwyższy poznanych przymiotników. Rzadko popełnia błędy.

 • zna i prawie bezbłędnie stosuje w kontekście przymiotniki i wyrażenia określające ludzi, miejsca

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w swobodnej praktyce językowej. Sporadycznie popełnia błędy

 • zna i prawie bezbłędnie używa formy as...as

 • zna i prawie bezbłędnie używa form z too... i not... enough

 • posiada dość bogaty zasób słownictwa z zakresu programów telewizyjnych

 • prawie bezbłędnie posługuje się formami was / were we wszystkich typach zdań

 • w większości przypadkó poprawnie dodaje i wymawia końcówkę -ed czasu przeszłego

 • prawie poprawnie buduje bardziej skomplikowane pytania ogólne
  i szczegółowe w poznanym czasie

 

 • zna użyteczne słownictwo i wyrażenia związane z geografią w tym różę wiatru

 • poprawnie tworzy stopień wyższy i najwyższy poznanych przymiotników

 • zna i stosuje w kontekście przymiotniki i wyrażenia określające ludzi, miejsca

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w swobodnej praktyce językowej

 • zna i używa formę as...as

 • zna i używa form z too... i not... enough

 • posiada bogaty zasób słownictwa z zakresu programów telewizyjnych

 • bezbłędnie posługuje się formami was / were we wszystkich typach zdań

 • poprawnie dodaje i wymawia końcówkę -ed czasu przeszłego

 • poprawnie buduje bardziej skomplikowane pytania ogólne
  i szczegółowe w poznanym czasie

Module 4

Unit 7 i 8

Funkcje językowe

 • często rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i próbuje w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • nie zawsze rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • stara się, bardzo prostymi słowami, powiedzieć o posiłku i jego przygotowaniu. Korzysta w pomocy nauczyciela

 • bez pomocy nauczyciela nie potrafi opisać prostych czynności w czasie przeszłym

 • nie potrafi samodzielnie napisać krótkiego paragrafu o urodzinach lub innym wyjątkowym dniu.

 • często myli przyimki ruchu

 • stara się pytać o drogę, korzysta z pomocy nauczyciela. Rzadko potrafi prostymi słowami wskazać ją. Popełnia mnóstwo błędów

 • potrafi poprosić o coś, z pomocą nauczyciela

 • nie potrafi sformułować prostej instrukcji bez pomocy nauczyciela

 • nie potrafi, nawet używając prostych słów, opisać co znalazł podczas ostatnich wakacji

 • nie potrafi, nawet prostymi słowami wypowiedzieć się na temat słynnych królów
  i królowych Wielkiej Brytanii

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i potrafi w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • potrafi prostymi słowami powiedzieć o posiłku i jego przygotowaniu

 • opisuje proste czynności w czasie przeszłym

 • potrafi napisać krótki paragraf o urodzinach lub innym wyjątkowym dniu

 • potrafi rozpoznać i podać przyimki ruchu

 • potrafi zapytać o drogę i prostymi słowami wskazać ją

 • potrafi poprosić o coś

 • potrafi sformułować prostą instrukcję

 • używając prostych słów, opisuje co znalazł podczas ostatnich wakacji

 • prostymi słowami wypowiada się na temat słynnych królów
  i królowych Wielkiej Brytanii

 • prawie bezbłędnie odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • prawie bezbłędnie odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście

 • dość wyczerpująco opisuje posiłek i sposób jego przygotowania

 • płynnie i prawie bezbłędnie opisuje zdarzenia przeszłe

 • formułuje rozbudowane zdania na temat urodzin lub innego wyjątkowego dnia. Sporadycznie popełnia drobne błędy

 • rozpoznaje i prawie bezbłędnie używa przyimków ruchu

 • pyta o drogę i w większości udziela pełnych, bezbłędnych odpowiedzi

 • swobodnie prosi o coś

 • prawie bezbłędnie pisze instrukcję

 • opisuje co znalazł podczas ostatnich wakacji

 • formułuje dość rozbudowane zdania na temat słynnych królów
  i królowych Wielkiej Brytanii. Popełnia drobne błędy

 

 • bez trudu odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • bez trudu odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście

 • wyczerpująco opisuje posiłek i sposób jego przygotowania

 • płynnie i bez błędów opisuje zdarzenia przeszłe

 • formułuje rozbudowane zdania na temat urodzin lub innego wyjątkowego dnia

 • rozpoznaje i prawidłowo używa przyimków ruchu

 • pyta o drogę i udziela pełnych, bezbłędnych odpowiedzi

 • swobodnie prosi o coś

 • bez trudu pisze instrukcję

 • szczegółowo opisuje co znalazł podczas ostatnich wakacji

 • formułuje rozbudowane zdania na temat słynnych królów
  i królowych Wielkiej Brytanii

Gramatyka / słownictwo

 • często nie zna nazw podstawowych produktów spożywczych, jedzenia, picia, nazwy posiłków i potraw

 • rozpoznaje określniki ilości many, much, a lot, rzadko właściwie ich używa

 • rzadko rozpoznaje formy nieregularne najczęściej stosowanych czasowników, nie rozpoznaje czasowników regularnych
  i nieregularnych

 • myli podstawowe przyimki ruchu

 • rozpoznaje określnik czasu przeszłego ago, nie potrafi go prawidłowo zastosować

 • rozpoznaje czasownik could w prośbach, lecz nie potrafi go prawidłowo i samodzielnie zastosować

 • nie zawsze rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – nie stosuje ich w praktyce

 • zdarza się, że używa trybu rozkazującego w poleceniach

 • zna nazwy podstawowych produktów spożywczych, jedzenia, picia, nazwy posiłków i potraw

 • zna określniki ilości many, much, a lot, ale czasami niewłaściwie ich używa

 • zna formy nieregularne najczęściej stosowanych czasowników,
  ale ma trudności z rozpoznawaniem czasowników regularnych
  i nieregularnych

 • zna podstawowe przyimki ruchu

 • zna i stosuje określnik czasu przeszłego ago

 • stosuje czasownik could w prośbach

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – niektóre z nich stosuje w praktyce

 • używa trybu rozkazującego w poleceniach

 

 • ma dość bogaty zasób słownictwa z dziedziny produktów spożywczych, jedzenia, picia, nazwy posiłków i potraw

 • najczęściej bezbłędnie stosuje określniki ilości many, much, a lot

 • zna większość czasowników nieregularnych z przerobionej partii materiału. Rzadko popełnia błędy

 • zna większość przyimków ruchu

 • zna i prawie bezbłędnie stosuje określnik czasu przeszłego ago

 • prawie bezbłędnie stosuje czasownik could w prośbach

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i w większości potrafi zastosować je
  w swobodnej praktyce językowej

 • poprawnie wydaje polecenia z użyciem trybu rozkazującego

 

 

 • ma bogaty zasób słownictwa z dziedziny produktów spożywczych, jedzenia, picia, nazwy posiłków i potraw

 • bezbłędnie stosuje określniki ilości many, much, a lot

 • zna większość czasowników nieregularnych z przerobionej partii materiału

 • zna większość przyimków ruchu

 • zna i stosuje określnik czasu przeszłego ago

 • bezbłędnie stosuje czasownik could w prośbach

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je
  w swobodnej praktyce językowej

 • bez trudu wydaje polecenia z użyciem trybu rozkazującego

 

Module 5

Unit 9 i 10

Funkcje językowe

 

 

 

 • często rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i próbuje w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • nie zawsze rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • potrafi prostymi słowami opisać wygląd zewnętrzny osoby, tylko z pomocą nauczyciela

 • nie potrafi prostymi słowami opisać zdarzeń przeszłych i towarzyszących im okoliczności

 • prostymi słowami opisuje historie z pomocą nauczyciela. Ma problemy z użyciem czasów przeszłych

 • formułuje proste wypowiedzi o posiadanych rzeczach, często popełnia błędy

 • stara się pytać drugą osobę o posiadanie i określać, do kogo należą różne rzeczy, popełnia przy tym liczne błędy

 • z pomocą nauczyciela potrafi prostymi słowami napisać e-mail opisując swój wygląd, zainteresowanie, charakter itp.

 • Nie potrafi samodzielnie napisać prostego paragrafu o słynnym budynku

 • Nie wypowiada się nawet prostymi słowami na temat Wielkiej Brytanii i Ameryki

 • rozumie ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i potrafi w niej odnaleźć niektóre szczegółowe informacje

 • rozumie ogólny sens przeczytanej wypowiedzi

 • potrafi prostymi słowami opisać wygląd zewnętrzny osoby

 • prostymi słowami opisuje zdarzenia przeszłe i towarzyszące im okoliczności

 • prostymi słowami opisuje historie używając czasów przeszłych

 • formułuje proste wypowiedzi o posiadanych rzeczach

 • pyta drugą osobę o posiadanie i określa, do kogo należą różne rzeczy, choć może przy tym popełniać drobne błędy

 • potrafi prostymi słowami napisać e-mail opisując swój wygląd, zainteresowanie, charakter itp.

 • umie napisać prosty paragraf o słynnym budynku

 • prostymi słowami wypowiada się na temat Wielkiej Brytanii i Ameryki

 • prawie bezbłędnie odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • prawie bezbłędnie odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście

 • używa dość bogatego zasobu słownictwa do opisu wyglądu zewnętrznego osoby

 • dość szczegółowo opisuje zdarzenia przeszłe i towarzyszące im okoliczności

 • formułuje rozbudowane zdania i opowiada historie używając czasów przeszłych. Rzadko popełnia błędy

 • formułuje dość rozbudowane wypowiedzi o posiadanych rzeczach

 • prawie bezbłędnie określa przynależność różnych rzeczy

 • potrafi napisać e-mail opisując swój wygląd, zainteresowanie, charakter itp. Popełnia drobne błędy

 • używa dość bogatego zasobu słownictwa do opisu budynku

 • formułujedość rozbudowane zdania na temat Wielkiej Brytanii
  i Ameryki

 

 • bez trudu odnajduje szczegółowe informacje w usłyszanym tekście, udziela odpowiedzi na pytania związane z tym tekstem

 • bez trudu odnajduje ogólne i szczegółowe informacje
  w przeczytanym tekście

 • używa bogatego zasobu słownictwa do opisu wyglądu zewnętrznego osoby

 • szczegółowo opisuje zdarzenia przeszłe i towarzyszące im okoliczności

 • formułuje rozbudowane zdania i opowiada historie używając czasów przeszłych

 • formułuje rozbudowane wypowiedzi o posiadanych rzeczach

 • bezbłędnie określa przynależność różnych rzeczy

 • potrafi napisać e-mail opisując swój wygląd, zainteresowanie, charakter itp.

 • używa bogatego zasobu słownictwa do opisu budynku

 • formułuje rozbudowane zdania na temat Wielkiej Brytanii
  i Ameryki

 

Gramatyka / słownictwo

 • w większości rozpoznaje poznane w rozdziale nazwy związane z wyglądem zewnętrznym

 • często rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – rzadko stosuje je w praktyce

 • buduje proste zdania w czasie Past Continuous, z pomocą nauczyciela

 • nie potrafi połączyć użycia czasów Past Simple i Past Continuous. Ma kłopoty z określeniem czynności dokonanej i niedokonanej w przeszłości. Rzadko odmienia czasowniki regularne i nieregularne

 • stara się dopasować zaimki zwrotne do podmiotu

 • rozpoznaje podstawowe słowa które mówią o przynależności do osoby

 • nie potrafi prawidłowo tworzyć przysłówków regularnych i nieregularnych

 • stara układać proste zdania z formą would like + verb phrase. Popełnia błędy.

 • Stara się zadawać proste pytania o przynależność z użyciem whose. Popełnia liczne błędy.

 • Stara się rozpoznawać różnicę w użyciu czasów teraźniejszych Present Simple
  i Present Continuous. Myli je w praktyce

 • zna poznane w rozdziale nazwy związane z wyglądem zewnętrznym

 • rozumie wyrażenia potoczne omawiane w rozdziale – niektóre z nich stosuje w praktyce

 • buduje proste zdania w czasie Past Continuous

 • poprawnie korzysta z czasów Past Simple i Past Continuous
  we wszystkich typach zdań, ale zdarzają mu się drobne kłopoty z określeniem czynności dokonanej i niedokonanej w przeszłości
  i błędy w odmianie czasowników nieregularnych

 • potrafi dopasować zaimki zwrotne do podmiotu

 • zna podstawowe słowa które mówią o przynależności do osoby

 • potrafi tworzyć przysłówki regularne i nieregularne

 • układa proste zdania z formą would like + verb phrase

 • potrafi zadać proste pytania o przynależność z użyciem whose

 • rozpoznaje różnicę w użyciu czasów teraźniejszych Present Simple
  i Present Continuous, ale zdarza mu się mylić je w praktyce

 • posiada dość bogaty zasób słownictwa związany z wyglądem zewnętrznym

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je, w większości poprawnie, w swobodnej praktyce językowej

 • zna zastosowanie i poprawnie używa czasu Past Continuous. Sporadycznie popełnia drobne błędy

 • prawie bezbłędnie stosuje czasy Past Simple i Past Continuous

 • prawie bezbłędnie operuje zaimkami zwrotnymi

 • w większości zna słowa z działu, które mówią o przynależności do osoby

 • potrafi tworzyć i prawie bezbłędnie stosuje przysłówki regularne
  i nieregularne

 • prawie bezbłędnie układa rozbudowane zdania z formą would like + verb phrase

 • prawie bezbłędnie zadaje pytania o przynależność z użyciem whose

 • przeważnie poprawnie stosuje poznane czasy teraźniejsze

 

 • posiada bogaty zasób słownictwa związany z wyglądem zewnętrznym

 • zna użyteczne wyrażenia potoczne i potrafi zastosować je w swobodnej praktyce językowej

 • zna zastosowanie i poprawnie używa czasu Past Continuous

 • bezbłędnie stosuje czasy Past Simple i Past Continuous

 • bezbłędnie operuje zaimkami zwrotnymi

 • zna słowa z działu, które mówią o przynależności do osoby

 • potrafi tworzyć i bezbłędnie stosuje przysłówki regularne
  i nieregularne

 • układa rozbudowane zdania z formą would like + verb phrase

 • bezbłędnie zadaje pytania o przynależność z użyciem whose

 • poprawnie stosuje poznane czasy teraźniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposoby i formy sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów oraz ich oceniania:

 

a)stopień

b)pochwała

c)ocena opisowa

d)plusy/minusy

 

a)stopień

 

* formy:

 

USTNE (poziom wiadomości i umiejętności)

odpytywanie / odpowiedz ustna

- praca na lekcji

PISEMNE (poziom wiadomości i umiejętności)

- kartkówki- obejmują zakres materiału z trzech ostatnich

lekcji

- sprawdziany- obejmują konkretny dział wiedzy lub

umiejętności np. słownictwo z lekcji lub

rozdziału.

- testy - obejmują zakres materiału z kilku kolejnych

działów oraz powtórki.

- zadania domowe- w większości ćwiczenia zadawane w

zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym oraz

podręczniku. Sporadycznie prace pisemne bazujące

na wcześniej omawianych strukturach oraz

słownictwie.

- dłuższa wypowiedz pisemna - wypowiedz pisemna bazująca

na wcześniej omawianych strukturach gramatycznych oraz słownictwie.

 

Wykonywana podczas zajęć przez indywidualnych

uczniów, w parach lub' grupach najmniej

trzyosobowych. Prace mogą być również zadane do

domu.

- zeszyt / zeszyt ćwiczeń - ocena za systematyczne

prowadzenie zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń

 

Każdy uczeń powinien prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń

oraz posiadać podręcznik. Brak wyżej wymienionych materiałów jest

traktowany / rozumiany jako nieprzygotowanie do zajęć, co powoduje

wpis do zeszytu uwag.

 

* częstotliwość

 

Uczeń zawsze powinien być przygotowany z trzech ostatnich lekcji.

Wszystkie zdobyte umiejętności i wiadomości nie ulegają

przedawnieniu, tzn. uczeń powinien zawsze wykazywać się ich

znajomością, gdyż wcześniej zdobyte umiejętności i wiadomości

stanowią podstawie (bazę wyjściową) do poszerzania i pogłębiania

kolejnych umiejętności i wiadomości.

 

Częstotliwość prac pisemnych:

 

kartkówki - dotyczą trzech ostatnich lekcji, wiec nauczyciel ma

prawo przeprowadzać je w dowolnym czasie bez

zapowiedzi

sprawdziany - zapowiedziane z wyprzedzeniem odpowiednim do

ilości sprawdzanego materiału (średnio 2/3 lekcje

wcześniej). W rubryce tematu

pojawia się wpis 'spr'.

Sprawdzian nie jest traktowany jak test czy praca

klasowa oraz dotyczy aktualnie przerabianego

materiału, wiec nie podlega ilościowym restrykcjom

dotyczącym testów lub prac klasowych.

testy - zakres materiału z kilku kolejnych

działów oraz powtórki. Zapowiedziane, z co najmniej

tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel dokonuje wpisu w

dzienniku lekcyjnym. W rubryce tematu pojawia

się słowo 'Test'

Nie więcej niż 4 w semestrze.

zadania domowe - mogą wystąpić po każdej godzinie lekcyjnej, ale nie

muszą.

dłuższe wypowiedzi pisemne - w zależności od programu.

zeszyty przedmiotowe - nauczyciel kontroluje zeszyty podczas

lekcji, podczas wykonywania zadań przez uczniów. Raz w

semestrze nauczyciel dokonuje generalnej kontroli zeszytów

przedmiotowych ( za wyjątkiem 4 klasy - nauczyciel

ma prawo do częstszej kontroli generalnej)

zeszyty ćwiczeń - nauczyciel sprawdza systematyczność wykonywania

zadań. Generalnej kontroli dokonuje raz w semestrze lub

podczas sprawdzania zadań zadanych na ocenę. Każde braki

uczniowie zobowiązani są uzupełnić!

 

* Sposoby oceniania

a) ustne

- pochwałą

- oceną cyfrową

b) pisemne

1) wypowiedzi ustne (odpowiedz przy tablicy, zadanie domowe,

ćwiczenia, itp.) oceniana jest według skali ocen liczbowych od, 1 do 6, którym

przypisane są następujące określenia stopnia opanowania materiału przez

ucznia:

 

6- wybitne osiągnięcia powyżej standardu

5 - powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4 - generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3 - zadowalający, ale ze znaczącymi / istotnymi brakami.

2- praca i wyniki spełniają podstawowe kryteria.

1- uczeń winien uzupełnić podstawowe braki w opanowaniu

materiału

 

Braki zadań domowych są odnotowane kropką w dzienniku lekcyjnym. Uczeń może w ciągu półrocza dwukrotnie zgłosić brak zadania domowego, za trzecim razem dostaje ocenę niedostateczną.

 

2) praca na lekcji

Za pracę podczas zajęć uczeń może otrzymać '+' lub za brak pracy '-' Za trzy

plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, natomiast za trzy minusy ocenę

niedostateczną. Przy czym stosuje się zasadę, ze jeden minus i jeden plus

naprzemiennie się równoważą i w rubryczce pozostaje puste miejsce. Od ucznia

i jego pracy zależy to czy szybciej otrzyma / zdobędzie trzy plusy czy trzy

minusy.

3) Prace pisemne, np. kartkówki, sprawdziany, testy,

oceniane są za pomocą punktacji liczbowej, według przeliczeń procentowych:

 

100% + zadanie dodatkowe - celujący

100 - 91 % - bardzo dobry

90 - 75 % - dobry

74 - 50 % - dostateczny

49 - 35 % - dopuszczający

34 % i mniej – niedostateczny

 

Do każdej z ocen cyfrowych jest dołączony komentarz.

 

Odmowa pisania testu, sprawdzianu, kartkówki lub oddanie pustej kartki równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z w/w pracy.

 

4) prace pisemne - dłuższe wypowiedzi pisemne.

 

Prace pisemne mogą być wykonywane przez uczniów indywidualnie, w

parach lub w grupach najmniej trzyosobowych. Każda wypowiedz pisemna

dostaje 20 p. kredytu na początek. Następnie punkty są dodawane lub

odejmowane według następujących kryteriów:

 

Punkty dodatnie uczeń dostaje za:

 • zgodność z tematem – 1p.

 • właściwa forma – 1 P.

 • treść – 4 p. (długość pracy – 2p., słownictwo/płynność – 2p.

 • estetyka – 2 p.

 • poprawność językowa – 4p (za 100% poprawność pracy uczeń dostaje 4p. Za każdy kolejny błąd odejmuje się 1p. Punkty minusowe przyznawane są za:

- błąd gramatyczny – GR (grammar)

- pisownia wyrazu – SP (spelling)

- szyk wyrazów w zdaniu – WO (wrong order)

- niepotrzebne, nie pasujące do kontekstu słowo – WW (wrong word)

- brakujące słowo WM ( Word missing)

 

Maksymalna ilość punktów wynosi 12. Oceny według punktacji procentowej wynoszą:

 

12-11-bdb

10-8-db

7-5-dst

4-3-dop

2-0-ndst

 

Do każdej z ocen cyfrowych jest dołączony komentarz.

 

 

Termin oddawania prac pisemnych:

 

a) jeżeli praca jest wykonywana podczas zajęć lekcyjnych, praca powinna być

oddana pod koniec ostatniej z godzin lekcyjnych, podczas, których prace są

wykonywane. Jeżeli praca nie zostanie oddana w ciągu najbliższych dwóch

tygodni uczeń otrzymuję ocenę niedostateczną.

 

b) Jeżeli praca jest zadana do domu, uczeń zobowiązany jest dostarczyć ją w

określonym terminie. Jeżeli praca nie zostanie oddana w ciągu najbliższych

dwóch tygodni uczeń otrzymuję ocenę niedostateczną.

 

 

Za wszelkie nieoddanie prace w ustalonym przez nauczyciela terminie (wypracowania, zeszyt, ćwiczenia) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 

 

c)ocenianie uczniów dyslektycznych oraz realizujących program dostosowany do ich możliwości

 

 

1.Ocenianie uczniów z dysleksją rozwojową

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy:

 

1.Uwzgledniając trudności ucznia związane z czytaniem nowych tekstów, będzie

on mógł przedstawiać wybrane przez siebie teksty bez udziału klasy.

2.Sprawdzanie znajomości nowego słownictwa będzie w miarę możliwości

przeprowadzane ustnie.

3.Przy ocenianiu prac pisemnych ucznia pomijane będą błędy w pisaniu, o ile nie

wpłyną na zrozumiałość wypowiedzi. Ocena będzie dotyczyć treści a nie

pisowni.

4.Uczeń nie będzie karany za brak całego zadania domowego w przypadku, gdy

będzie ono dość obszerne, lub dostanie więcej czasu na wykonanie zadania.

Jeśli to możliwe, będzie otrzymywał krótsze zadania.

 

5.Podczas pisania prac pisemnych uczeń będzie mógł korzystać z pomocy i

wskazówek nauczyciela.

6.Ze względu na dysgrafię strona graficzna prac pisemnych nie będzie rzutowała

na ocenę pracy.

7.Podczas sprawdzianów pisemnych uczniowi zostanie wydłużony czas na

swobodne dokończenie pracy.

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych

 

- zmniejszenie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań wykonywanych w

klasie i zadań domowych,

- zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie samodzielnie wykonać,

- dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i

odpytanie

- wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne,

- w miarę możliwości jak najczęściej podchodzić do ucznia podczas samodzielnej

pracy w celu udzielenia dodatkowej pomocy, wyjaśnień,

- odpytywanie po uprzedzeniu: kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany,

- podawanie poleceń w prostszej formie,

- mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania,

- tworzenie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa, dbanie o prawidłowe relacje z

rówieśnikami,

- w przypadku sukcesu w wykonanym zadaniu chwalenie ucznia na forum klasy

- błędów nie omawiać wobec całej klasy,

- utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności poprzez częste powtarzanie i

przypominanie,

- pomoc podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie

poprzez pytania pomocnicze,

- nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na

zastanowienie się

- zmniejszyć ilość słówek do zapamiętania,

- wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku

krótkich, prostych zdań na dany temat,

- nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst,

- nie wymagać, by uczeń uczył się wierszyków, piosenek na pamięć (zwłaszcza

dłuższych) lecz dać możliwość nauczenia się czytania ich

 

 

 

 

*nieobecności, nieprzygotowanie, warunki i tryb

poprawiania ocen cząstkowych

 

1). W przypadku nieobecności na zajęciach lekcyjnych uczeń powinien

niezwłocznie uzupełnić braki w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń,

podręczniku oraz nadrobić zaległości w zasobie wiedzy i umiejętności. Czas

nieobecności oraz czas na nadrobienie zaległości po powrocie do szkoły należy

rozumieć w zależności 1:1. Jeżeli uczeń był nieobecny 1 dzień, po powrocie ma

1 na uzupełnienie. Tak samo, jeżeli był nieobecny 1 tydzień od czasu powrotu

ma 1 tydzień na nadrobienie materiału.

Jeżeli minie określony termin nauczyciel ma prawo sprawdzić czy uczeń nadrobił zaległości (ustne odpytanie, ze skutkiem - ocena z odpowiedzi).

Uczeń jest zobowiązany napisać wszystkie zalegle testy i sprawdziany,

które klasa pisała podczas jego nieobecności, w ustalonym przez ucznia i

nauczyciela terminie w przeciwnym razie za w/w prace otrzymuje ocenę niedostateczną

 

2) Brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń oraz podręcznika jest odnotowany w zeszycie uwag. W przypadku nagminnie powtarzających się braków nauczyciel ma prawo poinformować o tym rodzica bez konieczności informowania

wychowawcy (pisemnie poprzez wpis do dzienniczka ucznia lub wezwanie do

szkoły). Należy pamiętać, że posiadanie wyżej wymienionych pomocy

dydaktycznych gwarantuje pełniejszy udział podczas zajęć a co się z tym wiąże

lepsze i szybsze przyswojenie materiału.

 

3) Uczeń jest zobowiązany poprawić pisemne prace kontrolne w postaci testu i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej. Poprawianie jest możliwe tylko podczas dyżuru konsultacyjnego po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Uczeń jest zobowiązany do napisania testów i sprawdzianów, których nie napisał podczas swej nieobecności.

Nauczyciel nie wpisuje oceny niższej niż uczeń otrzymał podczas

pierwszego pisania testu.

 

Po upływie w/w czasu nauczyciel nie ma obowiązku umożliwić uczniowi poprawy.

 

Poprawa oceny z dłuższej wypowiedzi pisemnej – uczeń, który otrzymał z w/w pracy ocenę niedostateczną lub dopuszczającą może ją napisać jeszcze raz, w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

 

 

* zasady ustalania oceny semestralnej (rocznej):

 

 

Tryb wystawiania ocen semestralnych i końcowo-rocznych oraz ich poprawa następuje według procedur określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie

Oceniania zawartym w statucie szkoły.

W przypadku, jeśli uczeń uzyska ocenę niedostateczną za pierwsze półrocze, winien poprawić ocenę w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące

kolejnego półrocza. Termin poprawy ustala nauczyciel z uczniem. Zakres

materiału - wiadomości z pierwszego semestru.

 

* warunki ubiegania się o podniesienie przewidywanej oceny końcowo-rocznej

 

Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie oceny (o 1 stopień wyżej), jeśli spełnia następujące warunki:

 • systematycznie poprawiał testy i sprawdziany, napisane na oceny niedostateczne i dopuszczające

 • systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy

 

* sposoby informowania uczniów o wynikach ich osiągnięć szkolnych:

 

Każda ocena jest jawna. Ma ona informować ucznia o stopniu

opanowania przez niego materiału z zakresu języka angielskiego pobudzać go

do dalszej owocnej pracy.

Nauczyciel informuje ucznia w następujący sposób:

. ustnie (ocena wraz z komentarzem lub informacja słowna o jego

postępach)

. pisemnie- oceny są wpisywane na bieżąco do dziennika lekcyjnego.

. testy, kartkówki, sprawdziany - uczeń otrzymuje do

wglądu w klasie i oddaje nauczycielowi. Warunki otrzymania pracy

do dłuższej analizy są zapisane w statucie szkoły.

 

* sposoby informowania rodziców o osiągnięciach ucznia:

 

pisemnie- wpisy wychowawcy do

dzienniczka lub na oddzielnych wypisach w

terminach ustalonych wspólnie przez

wychowawcę i rodziców. Rodzic (opiekun)

potwierdza podpisem.

 

Rodzic zostaje powiadomiony odpowiednio wcześniej (jak przewidziano w ustawach prawnych ) o zamiarze wystawienia oceny niedostatecznej za I semestr lub na koniec roku szkolnego.

 

 

 

Do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej przez:

 

- Barbarę Biskupiak – Loks w klasach: w klasach 4 b, 5 c, 6 b, 6c i w klasie 4c do momentu przejęcia klasy przez Paulinę Michałek

- Iwonę Ciesiółkę – w klasie 6 a, oraz w klasie 4a, 5 a, 5 b do momentu przejęcia klasy przez Paulinę Michałek

- Paulinę Michałek – w/w klasach 4c, 4a, 5a, 5b.